Bijzondere beroepsbekwaamheden

Sinds 1 januari 2015 is het voor kinesitherapeuten mogelijk om een erkenning aan te vragen voor een van de zes bijzondere beroepsbekwaamheden. 
De erkenningsaanvraag bestaat uit een dossier dat de bijzondere bekwaamheid van de aanvragende kinesitherapeut bewijst. Bij het dossier wordt eveneens het curriculum vitae en een kopie van het diploma kinesitherapie bijgevoegd.

De aanvraag zal vervolgens door de administratie aan de erkenningscommissie kinesitherapie voor advies worden voorgelegd.
Om van de overgangsbepalingen voor het verkrijgen van de erkenning  voor een van de bijzondere beroepsbekwaamheden gebruik te kunnen maken, is het belangrijk om het aanvraagdossier binnen de twee jaar na inwerkingtreding van de besluiten (1 januari 2015) in te dienen. Dus vòòr 1 januari 2017.

In 2015 verliep de aanvraag via FOD volksgezondheid.

Vanaf 2016 zijn alle dossiers overgenomen en verloopt de aanvraag via het Agentschap Zorg en Gezondheid.

 

 

De erkenning van een bijzondere beroepsbekwaamheid

Als erkend kinesitherapeut kunt u zich nog specialiseren in een zogenaamde “bijzondere beroepsbekwaamheid”.

Na een bijkomende opleiding en met voldoende ervaring en bijscholing, kunt u een erkenning aanvragen voor één of meer van de 6 bijzondere beroepsbekwaamheden:  

 • Pediatrische kinesitherapie
 • Bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie
 • Neurologische kinesitherapie
 • Manuele therapie
 • Cardiovasculaire kinesitherapie
 • Respiratoire kinesitherapie

Erkenning met overgangsmaatregelen (van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016)

Tot  en met 31 december 2016 kan u als erkend kinesitherapeut nog een erkenning via overgangsmaatregelen aanvragen voor een van de 6 bijzondere beroepsbekwaamheden.

U moet dan bewijzen dat u ervaring hebt in de bekwaamheid en een opleiding of permanente bijscholing hebt gevolgd.

Dat toont u aan met deze bewijsstukken:

 • Een activiteitenprofiel dat bewijst dat u een jarenlange professionele ervaring,  bekendheid en bijzondere bekwaamheid bezit in het domein waarvoor u uw aanvraag  verricht.  Dit activiteitenprofiel moet met alle rechtsmiddelen worden gestaafd, zoals oa . 
  1. een CV met lijst van jarenlange beroepservaring;
  2. een document met jarenlange klinische activiteiten ( bv nomenclatuurnummers van perinatale kine uitgevoerd in uw praktijk ...);
  3. een verklaring van een gezondheidszorgbeoefenaar;
  4. een verklaring van een diensthoofd in een ziekenhuis...
 • Bewijsstukken, die uw bijzondere bekwaamheid in het domein waarvoor u uw aanvraag  stelt, aantonen aan de hand van:
  • een diploma of getuigschrift  en/of
  • bewijsstuk(ken) van regelmatige bijscholing zoals:
   1. attesten van deelname aan wetenschappelijke vergaderingen
   2. attesten van deelname aan nationale en internationale congressen en/of 
  • bewijsstuk(ken) van publicaties. 

Voorwaarden voor de erkenning (vanaf 1 januari 2017)

U moet een erkend kinesitherapeut zijn en bewijzen dat u voldoende ervaring hebt in de specialisatie en een specifieke opleiding gevolgd hebt:

Deze “erkenningsprocedure vgls criteria” is bedoeld voor aanvragers die na hun algemene opleiding kinesitherapie van minstens 240 ECTS studiepunten of ter aanvulling van deze opleiding , een specifieke opleiding of afstudeerrichting in de xx (kinesi)therapie hebben gevolgd in een door de bevoegde overheid opgerichte, gesubsidieerde of erkende instelling.

Hun gevolgde opleiding voldoet aan de gemeenschappelijke erkenningscriteria (MB B.S. 25/04/2014) én aan de bijzondere erkenningscriteria , conform Hfdst II van het MB betreffende de bijzondere bekwaamheid (BBK) die wordt aangevraagd.

a. Dossiersamenstelling voor de BBK bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie.

 1. een copie van uw basisdiploma kinesitherapie ;
 2. een copie van uw diploma,  diplomasupplement en/of getuigschrift postgraduaat - bijzondere bekwaamheid waaruit blijkt dat de gevolgde opleiding aan alle criteria voldoet, met ten minste 45 ECTS opleidingsonderdelen én ten minste 6 ECTS stage in het domein van de bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie;
 3. een verklaring op erewoord van een gezondheidszorgbeoefenaar die aantoont dat de aanvrager als erkend kinesitherapeut minstens 1 jaar praktijkervaring heeft opgedaan in de bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie.

b. Dossiersamenstelling voor de BBK cardiovasculaire kinesitherapie.

 1. een copie van uw basisdiploma kinesitherapie;
 2. een copie van uw diploma,  diplomasupplement en/of getuigschrift postgraduaat - bijzondere bekwaamheid waaruit blijkt dat de gevolgde opleiding aan alle criteria voldoet, met ten minste 30 ECTS opleidingsonderdelen én ten minste 6 ECTS stage in het domein van de cardiovasculaire kinesitherapie;
 3. een verklaring op erewoord van een gezondheidszorgbeoefenaar die aantoont dat de aanvrager als erkend kinesitherapeut minstens 1 jaar praktijkervaring heeft opgedaan in de cardiovasculaire kinesitherapie.

c. Dossiersamenstelling voor de BBK manuele therapie .

 1. een copie van uw basisdiploma kinesitherapie ;
 2. een copie van uw diploma,  diplomasupplement en een getuigschrift postgraduaat - bijzondere bekwaamheid waaruit blijkt dat de gevolgde opleiding aan alle criteria voldoet, met ten minste 75 ECTS opleidingsonderdelen én ten minste 6 ECTS stage in het domein van de manuele therapie;
 3. een verklaring op erewoord van een gezondheidszorgbeoefenaar die aantoont dat de aanvrager als erkend kinesitherapeut minstens 1 jaar praktijkervaring heeft opgedaan in manuele therapie.

d. Dossiersamenstelling voor de BBK neurologische kinesitherapie .

 1. een copie van uw basisdiploma kinesitherapie;
 2. een copie van uw diploma,  diplomasupplement en/of een getuigschrift postgraduaat - bijzondere bekwaamheid waaruit blijkt dat de gevolgde opleiding aan alle criteria voldoet, met ten minste 42 ECTS opleidingsonderdelen én ten minste 18 ECTS stage in het domein van de neurologische kinesitherapie;
 3. een verklaring op erewoord van een gezondheidszorgbeoefenaar die aantoont dat de aanvrager als erkend kinesitherapeut minstens 1 jaar praktijkervaring heeft opgedaan in de neurologische kinesitherapie.

e. Dossiersamenstelling voor de BBK pediatrische kinesitherapie .

 1. een copie van uw basisdiploma kinesitherapie ;
 2. uw diploma,  diplomasupplement en/of een getuigschrift postgraduaat - bijzondere bekwaamheid waaruit blijkt dat de gevolgde opleiding aan alle criteria voldoet,  met ten minste 60 ECTS opleidingsonderdelen én ten minste 12 ECTS stage in het domein van de pediatrische kinesitherapie;
 3. een verklaring op erewoord van een gezondheidszorgbeoefenaar die aantoont dat u als erkend kinesitherapeut minstens 1 jaar praktijkervaring heeft opgedaan in de pediatrische kinesitherapie.

f. Dossiersamenstelling voor de BBK respiratoire kinesitherapie .

 1. een copie van uw basisdiploma kinesitherapie;
 2. uw diploma,  diplomasupplement en/of een getuigschrift postgraduaat - bijzondere bekwaamheid waaruit blijkt dat de gevolgde opleiding aan alle criteria voldoet,  met ten minste 60 ECTS opleidingsonderdelen én ten minste 12 ECTS stage in dit domein van de respiratoire kinesitherapie;
 3. een verklaring op erewoord van een gezondheidszorgbeoefenaar die aantoont dat u als erkend kinesitherapeut minstens 1 jaar praktijkervaring heeft opgedaan in de respiratoire kinesitherapie.

Hoe aanvragen?

Vraag uw erkenning aan via het e-loket van Zorg en Gezondheid.

Hou dit bij de hand:

 • Uw elektronische identiteitskaart met pincode en een kaartlezer
 • Uw e-mailadres
 • Ingescande versies van de bewijsstukken, in pdf, png of jpeg-formaat (max. 4 MB per bestand, max. 4 bestanden per aanvraag).

U moet inloggen met uw elektronische identiteitskaart (of federaal token). Kies daarna “aanmelden als burger”. Meer hulp bij het e-loket.

De behandeling van uw aanvraag

 1. Het agentschap Zorg en Gezondheid controleert of uw aanvraag volledig is: hebt u alle bewijsstukken opgeladen? Zo niet, dan sturen zij u een e-mail met een opsomming van wat er nog ontbreekt en dan kan u uw dossier aanvullen in het e-loket. Wanneer aanvragers de ontbrekende documenten niet binnen de drie maanden na de opvraging bezorgen aan het agentschap Zorg en Gezondheid, wordt hun dossier administratief afgesloten, en is hun erkenningsaanvraag onontvankelijk.
 2. Is uw dossier volledig, dan gaat het naar de erkenningscommissie van uw beroep. Die komt regelmatig samen. Zij beoordelen uw dossier en geven een positief of negatief advies of vragen om extra informatie. Zorg en Gezondheid keurt op basis van dat advies uw erkenning goed of af.
 3. Na de vergadering van de erkenningscommissie, krijgt u een e-mail met het advies van de erkenningscommissie en de beslissing van Zorg en Gezondheid.
 4. Krijgt u een positief advies, dan ontvangt u een erkenningsbesluit van Zorg en Gezondheid via e-mail. Het Agentschap brengt ook het RIZIV op de hoogte van uw erkenning.
 5. Bij een negatief advies, kunt u nog bezwaar indienen bij de erkenningscommissie binnen de 30 dagen nadat u het negatieve advies hebt ontvangen.

Hulp nodig?

Bel 1700, het nummer van de Vlaamse overheid, elke werkdag van 9 tot 19 uur of stuur een e-mail.

Hou uw rijksregisternummer bij de hand.

De volledige info en de toegang tot het E-loket kan je terugvinden via http://www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen/criteria/physiotherapist

Stand van zaken september 2017 – Werkwijze voor Behoud van de BBK

De Vlaamse Erkenningscommissie (VECK) heeft momenteel 1551 erkenningsbesluiten bijzondere bekwaamheid (BBK) afgeleverd.

Collega’s die nog geen erkenningsbesluiten hebben ontvangen hoeven niet ongerust te zijn: er staan nog heel wat dossiers te wachten op een eerste evaluatie. Toch ongeduldig of ongerust? Neem dan contact op met Dhr Plumot, marc.plumot@zorg-en-gezondheid.be.

We willen graag de collega’s die wel een erkenningsbesluit hebben ontvangen eraan herinneren dat zij ook aan criteria moeten voldoen om deze erkenning te behouden.

Luidens Hfdst III, Art.4 van het BVR dient de kinesitherapeut voor het behouden van de erkenning om zich op de bijzondere beroepsbekwaamheid te kunnen beroepen, per periode van vijf jaar alle documenten te bewaren die aantonen dat (1) de kinesitherapeut voldoende vervolmaking heeft gevolgd en (2) ofwel voldoende professionele activiteiten ofwel wetenschappelijk onderzoek in hun specifiek domein heeft verricht.

Die periode van 5 jaar start vanaf de datum waarop de Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin u heeft erkend en heeft toegelaten om de bijzondere bekwaamheid in hun specifiek deeldomein te dragen. Het is vanaf deze datum van ondertekening van het besluit door Dirk Dewol, Administrateur-generaal van het AZ&G, opgemaakt te Brussel, dag-maand-jaar, dat u bewijsstukken van (1) volgende vervolmakingen én (2) werkervaring of onderzoeksbijdragen dient bij te houden:

1. vervolmaking van minstens 200 punten middels volgende activiteiten

 • cursussen, bijscholingen, symposia: 2 punten per gevolgd uur;
 • doceren in een erkende opleiding voor het specifiek deeldomein (maximum 150 punten): 1 punt per uur;
 • stagebegeleiding (maximum 100 punten) : 0,5 punt per uur;
 • publiceren van artikels in wetenschappelijke tijdschriften (maximum 180 punten) : 60 punten per publicatie;
 • publicatie van een boekbespreking in een wetenschappelijk tijdschrift (maximum 100 punten) : 10 punten per boekbespreking;
 • publicatie van een boek, cd-rom, of dvd over het specifiek deeldomein (maximum 120 punten) : 60 punten per publicatie;
 • mondelinge of posterpresentatie op een wetenschappelijk congres (maximum 150 punten) : 30 punten per presentatie;
 • deelname aan lokale kwaliteitsgroepen (maximum 75 punten) : 2 punten per uur;
 • voordracht of publicatie over het deeldomein in het kader van maatschappelijke vorming (maximum 120 punten) : 30 punten per voordracht of publicatie.

en

2a. werkervaring van minimum 1200 effectieve uren in het specifiek deeldomein;

of

2b. bijdrage tot wetenschappelijk onderzoek in het specifiek deeldomein.

De bewijsstukken van voornoemde vervolmakingen en/of activiteiten en/of onderzoek zullen rond het verstrijken van de erkenningsperiode worden opgevraagd door de Erkenningscommissie of door de persoon die met de controle van het dossier van de betrokken kinesitherapeut is belast.

De Vlaamse erkenningscommissie onderzoekt momenteel welke instantie uw BBK-portfolio kan/zal registreren en controleren. Blijkbaar zijn de verdeling van en verschillen tussen Vlaamse en Federale bevoegdheden ingewikkelde processen want geen van beide overheden meent de taak (en de kosten) op zich te moeten nemen.

In afwachting van een oplossing adviseert de VECK alle erkende collega’s met een BBK om het Pro-Q-Kine kwaliteitsbevorderend systeem in de kinesitherapie verder te gebruiken.

Uw portfolio bewijst in ieder geval uw aanwezigheid, met toekenning van punten per vormingsmoment. Voor het behoud van uw BBK-erkenning dient u echter het gevolgde aantal uur bij te houden en daarna om te rekenen naar punten. Het is daarom aan te raden dat u van al uw online-inschrijvingen op PE-online telkens een digitale copie neemt en bewaart van de pagina met de volledige beschrijving (docent, onderwerp, start- en einduur). Dit bestand dient dan als bewijsstuk voor het aantal uren én vervolmaking in het domein van uw bijzondere bekwaamheid.

En tot slot een laatste advies: 5 jaren zijn snel voorbij, start dus vandaag met het bijhouden van al uw vormingsmomenten door middel van registratie op PE-online en met digitale copies als gedetailleerde bewijsstukken. 

 •