Federale Raad Kinesitherapie

Federale Raad voor de Kinesitherapie

 

1. Opdracht
De Federale Raad voor de Kinesitherapie heeft als opdracht advies te verlenen aan de Minister voor Volksgezondheid alsook advies te verlenen aan beide Gemeenschappen.

 

2. Samenstelling
De Federale Raad voor de Kinesitherapie is samengesteld als volgt:

  • 14 Kinesitherapeuten
  • 6 Geneesheren
  • 2 ambtenaren, die de Minister van Volksgezondheid vertegenwoordigen, staan in voor de werking van het secretariaat van de Raad.

- Ieder lid van de Raad heeft een plaatsvervanger die voldoet aan dezelfde voorwaarden als het effectief lid.
- Ieder lid is benoemd voor een periode van zes jaar, eenmaal hernieuwbaar.

 

Publicaties van de FRK:

 

Bijzondere beroepsbekwaamheden

De Nationale Raad (NRK) is er in geslaagd ontwerpen van Ministerieel Besluit goed te keuren voor diverse deeldomeinen binnen de kinesitherapie. Dit is de bekroning van jarenlang werk.

 

De voorstellen van Ministerieel Besluit werden goedgekeurd door de Minister en gingen van kracht na publicatie in het Belgisch Staatsblad op 8/8/2014: 

 

De kinesitherapeut moet zijn kennis voortdurend bijsturen. Het volgen van permanente navormingen, zowel voor de initiële kinesitherapie als voor de bijzondere beroepsbekwaamheden, behoren tot zijn maatschappelijke taak om een bijdrage te leveren aan een optimale gezondheidszorg voor de hele bevolking.

Sinds 1 januari 2015 is het voor kinesitherapeuten mogelijk om een erkenning aan te vragen voor 1 van de 6 bijzondere beroepsbekwaamheden.
Vanaf heden kunt u de procedure online raadplegen op de website van Volksgezondheid: www.health.belgium.be.

 

Deze bijzondere beroepsbekwaamheid kan toegekend worden aan de kinesitherapeut die een dossier samenstelt waaruit blijkt :

  1. dat voldoende ervaring werd opgebouwd in het domein van de pediatrische kinesitherapie, aan te tonen door een activiteitsprofiel en gestaafd met alle rechtsmiddelen, en;
  2. dat met vrucht een specifieke opleiding in de pediatrische kinesitherapie werd gevolgd, gestaafd door een diploma of getuigschrift, en/of;
  3. dat op regelmatige basis werd bijgeschoold in het domein van de pediatrische kinesitherapie, gestaafd door bewijzen van deelname aan nationale en/of internationale congressen en/of wetenschappelijke vergaderingen in verband met de pediatrische kinesitherapie en/of persoonlijke publicaties over pediatrische kinesitherapie.
  4. Het curriculum Vitae bijvoegen.
  5. Een kopie van het diploma kinesitherapie bijvoegen.

De erkenningsaanvraag moet, binnen de twee jaar na de datum van inwerkingtreding van dit besluit, worden ingediend. Erkenningsaanvragen die te laat worden ingediend zijn niet ontvankelijk.

  •