InfoSS: sociaal statuut wordt gedigitaliseerd

InfoSS (INFOrmatisering Sociaal Statuut) is een project van het RIZIV met als doel vanaf 2020 het beheer van het sociaal statuut te digitaliseren en deels te automatiseren. Doel is om zo weinig mogelijk papier laten circuleren en om zowel voor zorgverleners als voor verzekeringsondernemingen de administratieve werklast in te perken.


​Wat is het sociaal statuut?

Voor bepaalde geconventioneerde zorgverleners (apothekers, artsen, kinesitherapeuten, logopedisten, tandartsen en verpleegkundigen) voorziet het RIZIV een sociaal voordeel met het oog op de toekenning van een rente, pensioen of kapitaal in geval van invaliditeit, pensioen en/of overlijden. Dit kadert in de reglementering vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ). Zorgverleners die actief blijven na hun wettelijk rustpensioen krijgen een ander conventievoordeel. De beide voordelen krijgen samen de naam ‘sociaal statuut’. Enkel VAPZ-contracten gesloten met verzekeringsmaatschappijen en pensioeninstellingen zoals bedoeld in art. 54 van de GVU-wet (verder “verzekeringsondernemingen” genoemd) komen in aanmerking voor het sociaal voordeel.

Wat is de doelstelling van het project InfoSS?

Om het sociaal statuut aan te vragen, moet de zorgverlener het RIZIV momenteel per premiejaar een papieren aanvraagformulier overmaken. In geval van een aanvraag voor een sociaal voordeel ondertekent ook de verzekeringsonderneming met wie de zorgverlener een contract heeft afgesloten het formulier. Dit doelstelling van het InfoSS-project is:

 • de papieren informatiestromen in grote mate af te schaffen;

 • het beheer van het sociaal statuut zo veel mogelijk te automatiseren, zodat de zorgverleners zo weinig mogelijk individuele acties moeten ondernemen. Dit door de gegevens te koppelen met andere gegevensbronnen, zoals de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ).

Wat verandert er voor de verzekeringsondernemingen?

De verzekeringsonderneming moet geen papieren aanvraagformulieren meer mee ondertekenen, maar moet het RIZIV de contractgegevens via een beveiligde server bezorgen (“digitaal contract”). Dit gebeurt eenmalig, dus niet meer per premiejaar: enkel in geval van wijziging of stopzetting van het contract brengt de verzekeringsonderneming het RIZIV op de hoogte.

Belangrijk: Zonder het digitale contract heeft de zorgverlener geen recht op het sociaal voordeel. De verzekeringsonderneming kan via een beveiligde server de stand van zaken m.b.t. het sociaal voordeel mee opvolgen.

 • Vanaf het najaar 2019 start de voorbereidingsfase, nl.:
  • het in orde brengen van de toegang tot de beveiligde server (verplicht)
  • de verificatie van RIZIV-nummers (facultatief)
  • een digitale uitwisseling van contractgegevens in een validatieomgeving (facultatief).
 • Begin 2020 volgt de “initial load”: hiermee bedoelen we de uitwisseling van alle contractgegevens in productieomgeving (verplicht
 • Na deze “initial load” zullen de verzekeringsondernemingen het RIZIV op continue basis nieuwe contracten en wijzigingen van bestaande contracten kunnen overmaken (verplicht) en zullen ze ook de stand van zaken m.b.t. het sociaal voordeel van hun klanten mee kunnen opvolgen. De exacte timing hiervan is nog te bepalen.

Wat verandert voor de zorgverlener?

 • De zorgverlener moet geen papieren aanvraagformulier meer aan het RIZIV overmaken.
 • Hij kan online zijn digitale contracten raadplegen.
 • Hij kan online per premiejaar zijn evaluatieresultaat raadplegen en hoeft in de meeste gevallen geen enkele actie te ondernemen. Als uit het evaluatieresultaat blijkt dat hij recht heeft op de premie, volgt de betaling namelijk automatisch.

Apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen zullen in de loop van het 2e kwartaal 2020 toegang krijgen tot hun online dossier, met daarin hun contractgegevens en hun dossier m.b.t. het premiejaar 2019. Voor deze beroepen schaft het RIZIV het huidige papieren aanvraagformulier dus af vanaf het premiejaar 2019.

Communicatie naar de zorgverleners

 • Het RIZIV zal de zorgverleners via e-mail informeren over alle belangrijke gebeurtenissen in het kader van zijn sociaal statuut (wijziging van contractgegevens, terbeschikkingstelling van het evaluatieresultaat, beslissing m.b.t. de toekenning van het sociaal statuut,…). Voor zorgverleners zonder e-mailadres behoudt het RIZIV in een overgangsperiode nog een aantal papieren informatiestromen. Hierover zal begin 2020 uitgebreid gecommuniceerd worden naar de zorgverleners.

 • Het RIZIV voorziet een mandaatmechanisme zodat zorgverleners een mandaat kunnen geven aan rechtspersonen (bv. de verzekeringsonderneming) of fysieke personen om hun sociaal statuut mee te beheren. Ook hierover wordt in 2020 de te volgen procedure meegedeeld.


Bron: RIZIV

 • CareConnect
 • Trenker
 • WVVK