Richttarieven voor gedeconventioneerden

Als honoraria voor gedeconventioneerde kinesitherapeuten stelt AXXON richttarieven voor die de toegankelijkheid voor de patiënt blijven vrijwaren en tegelijk de kloof naar een marktconform ereloon verkleinen. Deze tarieven zijn het resultaat van een enquête uitgevoerd bij de lokale kinekringen. Het is raadzaam om hierover met uw plaatselijke AXXON-kinekring of collega's in de buurt afspraken te maken. Het gaat hierbij hoogstens om een suggestie door AXXON om de collegialiteit te bevorderen.


Prestatie in de praktijk:

Huisbezoek:

€ 28

€ 30

 

Opheffing discriminatie in terugbetaling

 

De afschaffing van de discriminatie in terugbetaling tussen geconventioneerden en gedeconventioneerden is sinds vorig jaar bij wet vastgelegd. De regering in lopende zaken kan echter geen uitvoering hieraan geven, gezien zij geen beslissingen mogen nemen met grote budgettaire impact. Het is momenteel dus nog steeds wachten op een nieuwe federale regering, waarna de discriminatie definitief tot het verleden behoort. AXXON houdt u hierover verder op de hoogte.

Enkele belangrijke praktische afspraken

 • De kinesitherapeut moet zijn of haar conventiestatus duidelijk zichtbaar afficheren in de wachtzaal en desgevallend op zijn website. Een modelaffiche vindt u als AXXON-lid op deze pagina onder "Tarieven".

 • Enkel wat tot de RIZIV-nomenclatuur behoort, kan via een getuigschrift voor verstrekte hulp geattesteerd worden. Niet-vergoedbare verstrekkingen, verstrekkingen zonder tegemoetkoming van de ziekteverzekering en verstrekkingen die niet onder de nomenclatuur vallen (bv. osteopathie) worden aangerekend via een af te leveren bewijsstuk.
 • U kunt het derdebetalerssysteem toepassen voor een patiënt indien u dit wenst. Dit hangt niet samen met het feit of u geconventioneerd of gedeconventioneerd bent.

Toetreden tot de overeenkomst M20

 • Was u in 2019 reeds geconventioneerd en wenst u dit te blijven, dan hoeft u niets te doen.
 • Wanneer u in 2020 conventioneert, is dit voor het volledige jaar. U dient zich dan te houden aan de honoraria, vastgelegd in de overeenkomst M20. Het aanrekenen van supplementen of bijkomende bedragen is daarbij verboden!

Niet-toetreden tot de overeenkomst M20

 • Elke kinesitherapeut die wil deconventioneren, ongeacht zijn conventiestatus in 2019, moet zijn status wijzigen op MyRiziv van zodra het RIZIV de omzendbrief verstuurd heeft. Na publicatie in het Staatsblad wordt deze verstuurd. Dit gebeurt uitsluitend via de eHealthBox. Vanaf dat ogenblik heeft u 30 dagen de tijd om al dan niet tot toe te treden tot de overeenkomst.
   
 • U kan uw ereloon vrij bepalen bij patiënten zonder voorkeursregeling (vb. 110/110). Deze patiënten krijgen (voorlopig!) 25 % minder terugbetaald. Enkel het normale remgeld wordt meegenomen in de maximumfactuur (MAF).
  Het “normale remgeld” bij een gedeconventioneerde kinesitherapeut ligt hoger dan bij een geconventioneerd kinesitherapeut.
  (Vb. 560011 = € 22,26 bij normale hoegrootheid van verzekering rechthebbende zonder voorkeurregeling:
  Geconventioneerd kinesitherapeut: € 22,26 – € 16,37 = € 5,89 wordt opgeteld om de MAF te bereiken.
  Gedeconventioneerd kinesitherapeut: € 22,26 – € 12,26 = € 9,98 wordt opgeteld om de MAF te bereiken.)
   
 • U mag uw ereloon evenwel niet aanpassen voor patiënten met een voorkeursregeling (XX1/XXX) (vb. 131/131: rechthebbenden met verhoogde verzekeringstegemoetkoming). Deze patiënten krijgen dezelfde terugbetaling als bij een geconventioneerd kinesitherapeut. Ook voor patiënten met een palliatief statuut mag u het ereloon niet vrij bepalen en dient u de tarieven te respecteren.
 • Ook bij de toeslag voor de thuisverstrekkingen (verplaatsingstoeslag) heeft de patiënt een verminderde terugbetaling van 25%, uitgezonderd patiënten met een verhoogde tegemoetkoming. Voor monitoring van de uitgaven is het belangrijk dat u deze toeslagen attesteert. 
   
 • Het is raadzaam om de pseudocodes bij de courante en Fa-pathologieën  op het getuigschrift voor verstrekte hulp te attesteren, gezien de patiënt dit 100% terugbetaald krijgt. De toeslag voor het opstarten van het dossier bij de courante aandoeningen (€ 6,00) wordt eveneens voor 100% terugbetaald.
   
 • Als gedeconventioneerd kinesitherapeut maakt u geen aanspraak op de sociale RIZIV-voordelen en de telematicapremie.
  Met de honoraria die u extra ontvangt bij het hanteren van vrije tarieven kan u zelf in de opbouw van uw aanvullend pensioen voorzien, en het verlies van de telematicapremie compenseren.
 • Indien u aan de kwaliteitscriteria voor 2019 heeft voldaan, ontvangt u de kwaliteitspremie van € 2.000.
 • Wanneer u wegens omstandigheden in de loop van 2020 opnieuw wenst te conventioneren, kan dit steeds door uw status te wijzigen via MyRiziv. Op de dag van uw wijziging wordt uw status ‘geconventioneerd’. Hou er rekening mee dat u de gehele periode 2020 geconventioneerd moet zijn voor het ontvangen van de sociale RIZIV-voordelen en de telematicapremie.
 • CareConnect
 • Trenker
 • WVVK