Duiding en achtergrondinformatie bij de Overeenkomst M21

Na constructieve gesprekken met de bevoegde instanties heeft AXXON een nieuwe conventie onderhandeld voor 2021. Wat betekent dit concreet voor de kinesitherapie en voor de honoraria? Hier vindt u een uitgebreide toelichting.


Voor AXXON was het al een aantal weken duidelijk dat de onderhandelingen voor het tariefakkoord 2021 niet zonder slag of stoot zouden verlopen.

Op 19 oktober 2020 keurde het Verzekeringscomité en aansluitend de Algemene Raad het globale budget voor de ziekteverzekering 2021 goed, waardoor er voor alle sectoren een indexmassa van 1,01% beschikbaar was. Concreet betekende dit voor het kinesitherapiebudget een indexmassa van 11,229 miljoen euro voor nieuwe initiatieven. Als je weet dat er op jaarbasis 45,205 miljoen verstrekkingen worden uitgevoerd, dan wordt het schipperen tussen de verschillende pathologiegroepen om een gemotiveerde herwaardering van honoraria door te voeren. Voor AXXON was deze indexmassa ruim onvoldoende, vermits we onderbouwd konden aantonen dat in de kinesitherapiesector de voorbije twee jaar 71,99 miljoen euro via efficiëntiewinst onderbenut bleef.

Om de beleidscel van het kabinet-Vandenbroucke en het RIZIV tot andere inzichten te brengen, heeft AXXON dan ook op 14 december de lopende Overeenkomst M20 opgezegd. Tijdens opeenvolgende informele gesprekken met het RIZIV (in het bijzonder administrateur-generaal Jo De Cock, en de pas benoemde directeur-generaal geneeskundige verzorging Brieuc Van Damme), en met het kabinet-Vandenbroucke (in het bijzonder Jan Bertels, kabinetschef) werden de talrijke problemen in de kinesector onder de aandacht gebracht en geduid.

Dit alles heeft uiteindelijk geleid tot een nieuwe Overeenkomst M21. In het voorwoord worden intenties beschreven, die de komende maanden binnen de schoot van het RIZIV hun beslag moeten krijgen. De RIZIV-top garandeert dat er de komende maanden een meerjarenplan voor de sector wordt uitgewerkt, waarbij in een transversale oefening binnen het globale RIZIV-budget in elk geval de noden van onze sector worden meegenomen. 

INTENTIES VOOR 2021

In dit meerjarenplan, dat op 30 juni 2021 moet worden opgeleverd, worden volgende elementen meegenomen:

 • Een modernisering van de nomenclatuur. Hierbij wordt ook rekening gehouden met financieringscomponenten die samenwerking tussen zorgverleners, doelmatig handelen en preventie stimuleren en waarbij wordt uitgegaan van wetenschappelijke evidentie. Hiervoor heeft AXXON gedurende 2020 reeds meerdere voorstellen neergelegd in de werkgroep van de Technische Raad voor Kinesitherapie, die niet werden aanvaard door de mutualiteiten. Het is nog steeds wachten op tegenvoorstellen van de ziekenfondsen.
 • De invoering van een pathologieregistratie in de praktijk, meer bepaald voor de courante zorg.
 • Het ontwikkelen van een meerjarig financieel en budgettair traject, waarbij verdere inspanningen worden geleverd om de vergoeding van de kinesitherapeut verder te aligneren op die van vergelijkbare beroepsgroepen.
 • Het uitwerken van een methodiek om de efficiëntiewinsten in de kinesitherapie te objectiveren en desgevallend te herinvesteren. Hierbij wordt gesignaleerd dat een studie `lage rugpijn`, waarvoor reeds de nodige financiering is voorzien in de administratieve begroting van het RIZIV, in april 2021 van start gaat. Deze studie kwam tot stand door een samenwerking van enkele Vlaamse en Waalse Universiteiten met AXXON en werd begin december 2020 aan het RIZIV voorgesteld, en gunstig onthaald. In deze studie kunnen 300 patiënten zich rechtstreeks tot kinesitherapeut wenden met lagerugklachten. Daarnaast worden 300 patiënten via de klassieke weg naar de kinesitherapeut doorverwezen. Voor beide groepen worden nadien, met medewerking van een gezondheidseconoom, alle (gezondheids)kosten geanalyseerd. Deze studie loopt over 3 jaar.
 • Het verbeteren van de toegankelijkheid tot zorg voor de patiënt, zowel op financieel vlak als via het invullen van niet-vervulde zorgnoden (cerebral palsy, geriatrische populatie, …). Een voorstel wordt uitgewerkt in de taskforce, opgericht door het Verzekeringscomité en aan dat comité voorgelegd uiterlijk op 30 juni 2021. Hierbij moet de beschikbare tijd om een behandeling kwalitatief uit te voeren gekoppeld zijn aan de aard van de pathologie, en niet aan de plaats van verstrekking en dit voor een vergelijkbaar honorarium. De controle op en de evaluatie van de kwaliteit en tijdsbesteding van de behandeling wordt onderdeel van het handhavingsplan dat door de RIZIV Task Force wordt uitgewerkt.
 • Het uitrollen van een roadmap voor digitalisering en de uitwerking van een elektronisch kinesitherapeutisch dossier dat uitwisseling met andere zorgverleners en elektronische facturatie naar de verzekeringsinstellingen mogelijk maakt en bijdraagt tot het realiseren van gezondheidsdoelstellingen. De invoering van het elektronische kinesitherapiedossier gaat gepaard met een transitieperiode;

AFSCHAFFING DISCRIMINATIE

Ondanks het feit dat in de Artikelen 85 en 86 van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg eindelijk een einde wordt gemaakt aan de patiëntonvriendelijke wet van een ongelijkheid in terugbetaling tussen een geconventioneerde en gedeconventioneerde kinesitherapeut (de 25% verminderde terugbetaling) zal samen met andere sectoren tegen 30 juni 2021 een rapport ten behoeve van het Verzekeringscomité worden voorbereid waarbij de relevantie van de -25 %-regel wordt onderzocht, rekening houdend met de noodzakelijke bescherming en de vrijwaring van toegankelijkheid voor de patiënten. Hierbij moeten alternatieven worden geformuleerd voor het bevorderen van de conventionering van de zorgverleners.

Begin december 2020 heeft AXXON trouwens de bevoegde ministers in een schrijven gewezen op de uitvoering van de artikelen 85 en 86 van de Kwaliteitswet. Wanneer de Belgische Overheid tegen eind februari 2021 hier geen uitvoering aan geeft, zal AXXON diezelfde Overheid in gebreke stellen en verdere juridische acties opstarten.

DE HONORARIA VOOR 2021

In 2020 werden de honoraria in de Fb- en E-pathologie opgewaardeerd. Daarom vond AXXON het noodzakelijk dat voor 2021 opnieuw de courante aandoeningen moesten worden opgetrokken, samen met honorariaverhogingen voor pathologiegroepen en settings die de afgelopen jaren waren uitgebleven. Om dit mogelijk te maken werd, na hard onderhandelen, 5,885 miljoen extra aan de indexmassa (+ 54%) toegevoegd, waaronder 4,314 miljoen voor honoraria en 1,571 miljoen voor een opwaardering met 5% van de sociale RIZIV-voordelen voor 2021.

Wat betekent dit concreet inzake honoraria voor 2021?

 • Opwaardering van de toeslag voor de eerste 9 zittingen vanaf 1/1/21 in de courante aandoeningen (= 60% van het totale aantal courante behandelingen) naar € 26,00. Deze opwaardering heeft een kostprijs van € 11.702.000.

  Op 1 april 2021 verdwijnen de pseudocodes voor de eerste 9 zittingen in de courante aandoeningen en de eerste 20 verstrekkingen in de Fa-pathologie en worden deze geïntegreerd in een nieuw nomenclatuurnummer voor deze eerste 9 en eerste 20 verstrekkingen. De integratie van deze toeslagen in de nomenclatuur heeft voor 2021 een budgettaire opbrengst van € 795.000, gezien dit een impact heeft op de verminderde terugbetaling met 25% voor de patiënt van een gedeconventioneerde kinesitherapeut.
   
 • Opwaardering van de intake courante verstrekkingen (opmaak dossier) naar € 6,5 op 1/01/21 (kostprijs van € 531.000) en op 1/10/21 naar € 7,00. Dit laatste heeft een beperkt financieel impact in 2021 van € 133.000, maar wordt wel in één ruk meegenomen naar 2022.
  Op 1 april 2021 wordt deze pseudocode “dossieropstart “ eveneens geïntegreerd in de nomenclatuur.
   
 • Eindelijk worden de perinatale verstrekkingen geherwaardeerd naar € 25,00 op 1/01/21, een vraag die reeds drie jaar op de tafel lag. Deze opwaardering heeft een kostprijs van € 956.000.
   
 • Opwaardering van de M48 in de E-lijst (belangrijk voor 1 uur behandelingen bij neurologische aandoeningen) en de M48 verstrekkingen lymfedrainage naar € 47,50. Kostprijs van deze opwaardering van respectievelijk € 365.000 en € 1.078.000. Gezien hiervoor in 2020 onvoldoende middelen beschikbaar waren, worden deze honorariaverhogingen nu in een eerste stap meegenomen, om vervolgens in 2022 te herwaarderen tot het niveau van een volwaardig honorarium per uur.
   
 • Per 1 juli 2021 stijgen de honoraria van alle M16 verstrekkingen (courante, Fa, Fb en E-lijst) in de gemeenschappelijke woonplaats van mindervaliden en bejaarden, alsook de psychiatrische verzorgingsinstellingen naar € 14,75 (wat proportioneel overeenstemt met de herwaardering van de prestaties met een gemiddelde globale duur van 30 minuten, hier toegepast op prestaties van 20 minuten). Kostprijs van deze opwaardering: € 1.496.000.

  In de loop van 2021 zal bovendien een grondig debat gevoerd worden over de kinesitherapeutische zorg in de geriatrische setting in het algemeen, dus niet uitsluitend in woon- en zorgcentra.
   
 • Na lang aandringen zullen uiteindelijk ook de 22 collega’s die in 2015 gedeconventioneerd waren en wiens kwaliteitspremie op die basis geweigerd werd, deze alsnog ontvangen.

Alle honorariaverhogingen samen kosten € 15.532.000, waardoor de indexmassa voor 2021 en het toegekende bijkomend budget integraal worden aangewend.

Sociaal statuut stijgt mee

De opwaardering met 5% (impact van € 1.571.000 op het administratief budget van het RIZIV) van de sociale RIZIV-voordelen (sociaal statuut) voor het jaar 2021 levert onderstaande verhoging op voor elk van de 3 drempels:

 • € 1.610,68 (drempel van ten minste 1.500 verstrekkingen OF 36.000 M-waarden);
 • € 2.128,38 (drempel van ten minste 2.300 verstrekkingen OF 55.200 M-waarden);
 • € 2.847,45 (drempel van ten minste 3.000 verstrekkingen OF 72.000 M-waarden).

TOEKOMSTMUZIEK

Het afsluiten van deze nieuwe overeenkomst voor één jaar, die niet stilzwijgend kan verlengd worden, maakt tevens het pilootproject lage rugpijn, waarvan hoger sprake, mogelijk, een proefproject dat op termijn de poort zou moeten openen voor directe toegang tot de kinesitherapie “onder voorwaarden”. Voor de rest is het voor AXXON essentieel dat de ingeslagen weg richting doelmatige zorg en dito financiering, met daarnaast aandacht voor preventie wordt verdergezet, en dat de automatisering inzake dataverkeer tussen verzekeringsinstellingen en kinesitherapeuten eindelijk realiteit wordt in 2021.

AXXON gaat 2021 hoopvol tegemoet!

 • CareConnect
 • Trenker
 • WVVK