Verzekeringscomité

Verzekeringscomité

 

Bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV is het Verzekeringscomité ingesteld, comité dat instaat voor de taken die nauw verbonden zijn met de zorgverleners en de geneeskundige verstrekkingen.

Het comité heeft zowel een adviserende taak (aan de Algemene Raad van het Riziv) als een uitvoerende (beslissende) taak.

Het Verzekeringscomité:

 • Berekent een globaal budgetvoorstel van de ziekteverzekering op basis van de technische ramingen van het RIZIV;
 • Neemt beslissingen over het doorsturen van nomenclatuurwijzigingen of kan zelf wijzigingen aanbrengen;
 • Keurt de akkoorden en overeenkomsten tussen zorgverstrekkers en verzekeringsinstellingen goed, onder voorbehoud van de beslissing van de Algemene Raad en de Begrotingscommissie;
 • Sluit overeenkomsten met de revalidatiecentra.
 • Formuleert interpretatieregels van de nomenclatuur en bepaalt de datum van inwerkingtreding.

 

Samenstelling van het Verzekeringscomité

Het is samengesteld uit :

 • een voorzitter,
 • twee ondervoorzitters,
 • 21 stemgerechtigde leden voorgedragen door de verzekeringsinstellingen (mutualiteiten),
 • 21 stemgerechtigde leden voorgedragen door de representatieve beroepsorganisaties van zorgverstrekkers waaronder:
 • 8 leden, waarvan respectievelijk 7 geneesheren en 1 tandheelkundige
 • 2 leden apothekers
 • 5 leden beheerders van verplegingsinrichtingen, rustoorden, revalidatiecentra ...
 • 6 leden, waarvan respectievelijk 1 verpleegkundige, 1 kinesitherapeut, 1 logopedist, 1 orthoptist, 1 verstrekker van implantaten en 1 verstrekker van prothesen en toestellen. 
 • De overige leden zijn niet stemgerechtigd (vertegenwoordigers van zelfstandigen en werknemersorganisaties (6), een vertegenwoordiger van de controledienst voor de ziekenfondsen en 3 regeringscommissarissen).

 

Inventaris kinesitherapie gerelateerde dossiers 2010

 • Pilootproject  “Ambulant elektronisch voorschrift”
 • Structureel voorstel van palliatieve zorg in centra voor supportieve dagverzorging
 • Overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform
 • Nationale Overeenkomst tussen kinesitherapeuten en verzekeringsinstellingen: Quorumbepaling
 • Wijzigingsclausules Nationale Overeenkomst: uitvoeringen binnen begrotingsdoelstelling 2009/2010 en aanpassingen remgeld
 • Evolutie van de maandelijkse uitgaven
 • Financiering lastenboek “Elektronisch Kinesitherapeutisch Dossier”(EKD)
 • Financiering elektronische ter beschikking stelling van gegevens inzake verzekerbaarheid en elektronische overdracht tussen zorgverlener en de verzekeringsinstellingen van administratieve gegevens met afschaffing van papieren documenten d.m.v. het intermutualistisch platform MyCareNet.
 • Begeleidingscomité  EKD
 • Harmonisatie K/M: hartrevalidatie vermindering persoonlijk aandeel
 • Sociaal Statuut kinesitherapeuten 2009
 •