Voorschrift kinesitherapie

Voorschrift kinesitherapie

Opmaak en inhoud van een voorschrift kinesitherapie

Om uw patiënt te laten genieten van tegemoetkoming door het ziekenfonds dient uw voorschrift te beantwoorden aan een aantal wettelijke bepalingen.

Het voorschrift moet voortaan geen door de arts eigenhandig opgesteld dokument zijn. Het moet opgesteld zijn door een arts, maar de nieuwe formulering laat zonder enige dubbelzinnigheid toe dat een voorschrift kan met de hand worden voorgeschreven of met medische software worden aangemaakt.

Voor wat de kinesitherapie betreft voor temporo-mandibulaire dysfuncties mag het voorschrift opgesteld zijn door een persoon die gemachtigd is om de tandheelkunde uit te oefenen.

Verder moet het voorschrift bevatten:
- de naam van de patiënt

- de diagnose (diagnostische E of F-elementen, zie hieronder)

- de lokalisatie, indien deze niet vervat is in de diagnose

- het aantal

- de datum + identifcatie (stempel) van de arts, inclusief het erkenningsnummer.

 

Behandeling aan huis wordt enkel door het ziekenfonds terugbetaald indien u bijkomend op het voorschrift vermeldt dat de patiënt zich om medische of sociale redenen niet kan verplaatsen. Dit is niet meer van toepassing sinds 1 november 2015.


Bijzondere voorschrift-elementen:

In een aantal gevallen kan uw patiënt ook in aanmerking komen voor een meer gunstig regime van tegemoetkoming door het ziekenfonds (zie ook situaties met buitengewone tegemoetkoming).
Hiervoor vermeldt u bijkomend op het voorschrift:

- na orthopedische ingrepen: het codenummer + de datum van de ingreep
- na neurochirurgische ingrepen: idem
- na heelkundige ingrepen: idem
- na reanimatie: idem
- na opname op een dienst intensieve zorgen: de vermelding ervan
- na opname op een dienst voor pre- en/of dysmaturen: idem
- bij E-pathologie:
* melding door geneesheer-specialist van noodzaak van verstrekking van minimum 45 minuten na ziekenhuisopname/ revalidatiecentrumverblijf bij E-pathologie a, c en d.
* melding van noodzaak van verstrekkingen gedurende 60 minuten in geval van bijkomende bronchopulmonaire infectie bij E-pathologie j.

  • Het concept van de behandeling en de frequentie worden vastgesteld op initiatief en onder de verantwoordelijkheid van de kinesitherapeut, behalve als de voorschrijver beide of één van beide vermeldt. Als de kinesitherapeut het niet eens is met de frequentie of met het concept van de voorgeschreven behandeling, neemt hij, met het oog op eventuele wijzigingen, contact op met de voorschrijver. Die wijzigingen en ook het akkoord van de voorschrijvende geneesheer, moeten in het dossier van de rechthebbende worden vermeld.

Hoeveel sessies mag u voorschrijven?

Per aandoening mag steeds een onbeperkt aantal voorschriften worden afgeleverd.

Er kan ook steeds voor een onbeperkt aantal aandoeningen worden voorgeschreven.

Voor het aantal sessies per voorschrift (!!): er wordt GEEN rekening meer gehouden met de beperking van het aantal zittingen naargelang de pathologie-categorie

- courante aandoening : aantal per voorschrift is onbeperkt
- situaties van de E-lijst : aantal per voorschrift is onbeperkt
- F-pathologie : aantal per voorschrift is onbeperkt
- Perinatale kinesitherapie: aantal is beperkt tot 9 beurten.

 

Voorschriftenboekjes   

Axxon, heeft een voorschriftmodel ontwikkeld, dat aangepast werd aan de vereisten van de nieuwe regelgeving. De boekjes (100 voorschriften per boekje) zelf zijn verkrijgbaar via de webshop.

 
  •