Home

Welkom op de pagina van de ABCIG manuele therapie. Klik hieronder op de playknop om de voorstelling van onze ABCIG of ons webinar te bekijken.
 


Oprichting ABCIG MANUELE THERAPIE/MATHERA op 1 januari 2018

De werking van MATHERA vzw (26 jaar geleden ontstaan als alumni-vereniging en de grootste representatie van Belgische manueel therapeuten) was tot voor kort gestoeld op idealistisch voluntarisme. Een toenemend aantal leden (> 430) dwong een meer gestructureerde aanpak af, en luidde op 1 januari 2018 de samenwerking met AXXON PTiB in.
Door deze samenwerking versterkt MATHERA haar wettelijke erkenning en verloopt de vertegenwoordiging van manueel therapeuten rechtstreeks via AXXON PTiB, die directe toegang heeft tot alle beleidsniveaus (Verzekeringscomité, Conventiecommissie, Technische Raad Kinesitherapie, Planningscommissie, Federale Raad Kinesitherapie, provinciale Geneeskundige Commissies, Vlaamse en Waalse Erkenningscommissies Kinesitherapie, …).

Wat doet de ABCIG MANUELE THERAPIE/ MATHERA?
De ABCIG Manuele Therapie/MATHERA organiseert activiteiten waaronder minstens 2 wetenschappelijke activiteiten: een LOKK, een peerreview, presentaties op symposia, het 2 jaarlijks congres ECMT enz. en dit met advies van het wetenschappelijk comité MATHERA (afgevaardigden van alle Belgische academische instellingen die een door de wet erkende opleiding Manuele Therapie organiseren).
Zoals bekend moeten er voor het behoud van de erkenning van de bijzondere beroepsbekwaamheid Manuele Therapie 200 navormingseenheden worden bewezen binnen de periode van 5 jaar, die start op de dag dat uw erkenningsbesluit werd ondertekend door de Administrateur-Generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid. MATHERA heeft de wens uitgedrukt om een adviserende rol te vervullen bij de invulling en controle van een deelregister /portfolio manuele therapie bij Pro-Q-Kine.

Wie kan lid worden bij ABCIG MANUELE THERAPIE/MATHERA ?
De ABCIG Manuele Therapie/MATHERA groepeert kinesitherapeuten die ofwel (1) een erkenningsbesluit bezitten van de Bijzondere Beroepsbekwaamheid Manuele Therapie (BB MT), ofwel (2) een diploma manuele therapie bezitten en een aanvraag hebben ingediend om erkend te worden als Bijzonder Bekwaam in Manuele Therapie ofwel (3) in opleiding zijn in een door de bevoegde overheid opgerichte, gesubsidieerde of erkende instelling welke de specifieke opleiding of afstudeerrichting in de Bijzondere Beroepsbekwaamheid Manuele Therapie organiseert conform de gemeenschappelijke en bijzondere criteria van de Ministeriële besluiten betreffende de BB Manuele Therapie (BS 2014/24186 en 2014/24190).
Ook kinesitherapeuten die een diploma van een IFOMPT-erkende opleiding bezitten, dat na evaluatie gelijkwaardig wordt geacht met voornoemde opleidingscriteria, en/of buitenlandse collega’s die via de reciproke erkenningsprocedure van IFOMPT lid worden van Axxon, kunnen tot de ABCIG Manuele Therapie/MATHERA aansluiten.  Voorwaarde is wel dat ze binnen een redelijke termijn (2 jaar) inspanningen doen om finaal een Bijzondere Beroepsbekwaamheid Manuele Therapie (BB MT) aan te vragen én te behouden.

Samen zijn we beter en worden we sterker!

Verdere info over onze wetenschappelijke activiteiten en lidmaatschap vindt u op www.mathera.be


Op dinsdag 2.12.2014 werd de Axxon BCIG, MATHERA.be boven het doopvont gehouden.

Na de erkenning van een reeks bijzondere bekwaamheden was het een logisch vervolg dat Axxon als beroepsvereniging voor alle kinesitherapeuten in België samenwerkingsverbanden zou afsluiten met kinesitherapeuten met een bijzondere bekwaamheid.
De werking van de Axxon BCIG, MATHERA.be is federaal verankerd en staat dus open voor kinesitherapeuten uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel. De BCIG wordt samengesteld uit individuele leden, onderverdeeld in verschillende categorieën.

Axxon BCIG, MATHERA.be heeft als doel:

Deze BCIG is de eerste van de reeks uit te bouwen klinische interessegroepen: de Axxon BCIG’s. Op geregelde tijdstippen zullen de verschillende BCIG’s in een gezamenlijk overlegmoment worden uitgenodigd voor een globaal overleg inzake de issues die de inhoudelijke aspecten van de respectievelijke bijzondere bekwaamheid en/of interesse overstijgen, maar direct hieraan gerelateerd zijn.