Missie & Visie

De missie van AXXON

  • Het versterken van de beroepsverdediging en het imago van de kinesitherapie en haar beoefenaars op lokaal niveau, in kringen, in lokaal kwaliteitsoverleg en op regionaal, nationaal en internationaal niveau
  • Het waarborgen, in overleg met alle kinesitherapeuten - loontrekkenden en zelfstandigen - van de plaats van de kinesitherapie in de algemene gezondheidszorg, de preventie, het welzijn en de gezondheid van de bevolking in België door een kwalitatief en duurzaam zorgaanbod, gewaardeerd door de overheid
  • Het promoten van deze wetenschappelijk gefundeerde zorg in dialoog met diverse bevoegde overheden

Een dynamische en actuele visie op kinesitherapie

De kinesitherapie in België wordt hoofdzakelijk aanzien als curatieve somatische zorg. Deze is bestemd voor mensen met verschillende zorggraad en zorgbehoeften, ongeacht de leeftijd en de levensfasen waarin zij  zich bevinden. In tweede instantie heeft de kinesitherapie een – vandaag onvoldoende omschreven en ingevulde – taak inzake primaire en secundaire preventie.

De kinesitherapeut richt zich vooral op het menselijk bewegen. Voornamelijk in een context van gezond functioneren. Hij richt zich op het herstel, het behoud en het vergroten van de kwaliteit van bewegen. Hij houdt rekening met de meest functionele aspecten van de patiënt, bevordert zijn fysische mogelijkheden, activiteiten en maatschappelijke participatie.

De kinesitherapeut levert een belangrijke bijdrage aan de volksgezondheid. Binnen de gezondheidszorg zijn ongeveer een 40.000 kinesitherapeuten actief in België. Allen werkzaam in verschillende sectoren: als vrij beroeper en/of loontrekkende.  Om deze opdracht toegankelijk te maken voor iedereen heb je als beroepsvereniging inzake beleid een brede visie nodig naast een individuele dienstverlening. Enkel met een éénheidsstructuur en een professionele beroepsorganisatie en –verdediging kan een visie uitgewerkt worden.

1. Een visie in verenigen

De samensmelting van de twee grote organisaties AKB en Kinesitherapeutenkartel is voltrokken en definitief. Dankzij de werkkracht, inzet en open geest van heel wat organisaties en bestuurders is de fusie een feit geworden. De kinesitherapeut werd destijds onrecht aangedaan wanneer hij tot een keuze gedwongen werd. Hij was al lang vragende partij voor één grote beroepsvereniging. Vanaf nu heeft hij recht op een organisatie met één stem, één beleid, één tijdschrift, één website en één visie. Dit heeft geleid tot Axxon. Een gecentraliseerde beroepsvereniging met twee sterke geregionaliseerde vleugels per taalgemeenschap. Voor de overheid dé enige representatieve beroepsvereniging voor alle kinesitherapeuten in België. Op internationaal vlak de parent body binnen de WCPT.

AXXON staat voor dynamisch, krachtig, éénduidig, voor alle taalgemeenschappen. Het fonetische refereert naar een uitloper van een neuron, axon, primair element van informatieoverdracht binnen het zenuwstelsel. Het visuele onderstreept de dubbel XX, extra-large, kortom voor iedere collega, voor elke sector waarin de kinesitherapeut werkzaam is.

2. Een visie in beroepsverdediging

De beroepsverdediging wordt versterkt en geprofessionaliseerd. Vanuit een centraal hoofdkantoor te Zaventem wordt de beroepsverdediging georganiseerd, gestructureerd en gecoördineerd. Het is de plaats waar de twee taalgemeenschappen elkaar vinden om een gemeenschappelijk kinesitherapiebeleid uit te tekenen voor België. Mogelijke meningsverschillen worden hier in consensus tot een voor eenieder aanvaardbaar gemeenschappelijk standpunt herleid om eensgezind de kinesitherapie te vertegenwoordigen tegenover de betrokken gesprekspartner.

AXXON heeft als primordiale opdracht om te allen tijde de kinesitherapie binnen alle sectoren te bewaken en te verbeteren. Voor de verschillende sectoren worden aparte beleidscellen voorzien (rusthuissector, ziekenhuissector, sector vrije beroepen, sector bijzondere bekwaamheden, enz...) Onterecht wordt de kinesitherapie nog steeds onder de noemer van ‘de paramedicus’ geplaatst waardoor er zich in tal van werksectoren onaangepaste arbeidsvoorwaarden -en problemen voordoen. Een toekomstig beleid moet afgestemd worden in functie van het afdwingen en de erkenning van een eigen statuut per sector.

Een in Europese context manifeste onderwaardering van de honoraria voor kinesitherapie wordt door AXXON als onhoudbaar aanzien in het kader van het verder garanderen van kwaliteitsvolle behandelingen door uitstekend opgeleide en in de praktijk competente zorgverleners, waarop dagelijks een groot aantal disciplines van de geneeskunde beroep doen.

3. Een visie in beroepsorganisatie

AXXON steunt voor beroepsorganisatie op twee sterke vleugels, één per taalgemeenschap. Voor de Nederlandstaligen zal de individuele en kringenondersteuning gegeven worden vanuit het secretariaat te Antwerpen. Voor de Franstalige collega’s zal eenzelfde dienstverlening beschikbaar zijn vanuit het regionaal secretariaat te Zaventem.  Een centraal en overkoepelend coördinatiecomité coördineert en begeleidt de implementatie van één gemeenschappelijk beleid van Axxon binnen de taalgemeenschappen.

Elke regionale vleugel heeft een eigen autonomie. De individuele dienstverlening en opvolging van leden wordt hier geconcretiseerd. Daarnaast geeft de vleugel de nodige logistieke ondersteuning aan de lokale kringen en kwaliteitsgroepen.

Kringen zijn prominent aanwezig binnen de regio’s. Het bestaan van een kringstructuur krijgt op federaal en gewestelijk niveau meer en meer betekenis. Overheidsinitiatieven en gezondheidsprojecten worden via de kringstructuur tot bij de actieve kinesitherapeut gebracht. Het zijn de lokale besturen van de kringen die het beleid helpen uitzetten en de opportuniteiten registeren voor innovatie en/of knelpunten in de multidisciplinaire samenwerking. Een sterk netwerk van kringen zal bijdragen in de verankering van de kinesitherapie binnen de maatschappij.  De regionale of lokale kring functioneert als ‘spreekbuis’ voor de leden en zal de plaatselijke belangen van de kinesitherapeut behartigen en vertegenwoordigen binnen de lokale multidisciplinaire gezondheidsinitiatieven.

  • WVVK