Bijzondere beroepsbekwaamheden

Sinds 1 januari 2015 is het voor kinesitherapeuten mogelijk om een erkenning aan te vragen voor een van de zes bijzondere beroepsbekwaamheden. De erkenningsaanvraag bestaat uit een dossier dat de bijzondere bekwaamheid van de aanvragende kinesitherapeut bewijst. Bij het dossier wordt eveneens het curriculum vitae en een kopie van het diploma kinesitherapie bijgevoegd. De aanvraag zal vervolgens door de administratie aan de erkenningscommissie kinesitherapie voor advies worden voorgelegd.

In 2015 verliep de aanvraag via FOD Volksgezondheid. Vanaf 2016 zijn alle dossiers overgenomen en verloopt de aanvraag via het Departement Zorg.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 15 januari 2016 houdende de erkenning van kinesitherapeuten van de bijzondere beroepsbekwaamheden voor kinesitherapeuten is terug te vinden via volgende link: LOI - WET (fgov.be).

De lijst van alle erkende kinesitherapeuten en hun bijzondere beroepsbekwaamheden is terug te vinden op de website van de FOD Volksgezondheid.


De erkenning van een bijzondere beroepsbekwaamheid

Als erkend kinesitherapeut kunt u zich nog specialiseren in een zogenaamde “bijzondere beroepsbekwaamheid”. Na een bijkomende opleiding en met voldoende ervaring en bijscholing kunt u een erkenning aanvragen voor één of meer van de 7 bijzondere beroepsbekwaamheden:  

 • Pediatrische kinesitherapie
 • Bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie
 • Neurologische kinesitherapie
 • Manuele therapie
 • Cardiovasculaire kinesitherapie
 • Respiratoire kinesitherapie
 • Sportkinesitherapie (nieuw sinds februari 2024 - aanvragen kan vanaf juli!)

Voorwaarden voor de erkenning (vanaf 1 januari 2017)

U moet een erkend kinesitherapeut zijn en bewijzen dat u voldoende ervaring hebt in de specialisatie en een specifieke opleiding gevolgd hebt:

Deze “erkenningsprocedure volgens criteria” is bedoeld voor aanvragers die na hun algemene opleiding kinesitherapie van minstens 240 ECTS studiepunten of ter aanvulling van deze opleiding een specifieke opleiding of afstudeerrichting in de xx (kinesi)therapie hebben gevolgd in een door de bevoegde overheid opgerichte, gesubsidieerde of erkende instelling.

Hun gevolgde opleiding voldoet aan de gemeenschappelijke erkenningscriteria (MB B.S. 25/04/2014) én aan de bijzondere erkenningscriteria, conform Hfdst II van het MB betreffende de bijzondere bekwaamheid (BBB) die wordt aangevraagd.

a. Dossiersamenstelling voor de BBK bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie

 1. een kopie van uw basisdiploma kinesitherapie ;
 2. een kopie van uw diploma, diplomasupplement en/of getuigschrift postgraduaat - bijzondere bekwaamheid waaruit blijkt dat de gevolgde opleiding aan alle criteria voldoet, met ten minste 45 ECTS opleidingsonderdelen én ten minste 6 ECTS stage in het domein van de bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie;
 3. een verklaring op erewoord van een gezondheidszorgbeoefenaar die aantoont dat de aanvrager als erkend kinesitherapeut minstens 1 jaar praktijkervaring heeft opgedaan in de bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie.

b. Dossiersamenstelling voor de BBK cardiovasculaire kinesitherapie

 1. een kopie van uw basisdiploma kinesitherapie;
 2. een kopie van uw diploma,  diplomasupplement en/of getuigschrift postgraduaat - bijzondere bekwaamheid waaruit blijkt dat de gevolgde opleiding aan alle criteria voldoet, met ten minste 30 ECTS opleidingsonderdelen én ten minste 6 ECTS stage in het domein van de cardiovasculaire kinesitherapie;
 3. een verklaring op erewoord van een gezondheidszorgbeoefenaar die aantoont dat de aanvrager als erkend kinesitherapeut minstens 1 jaar praktijkervaring heeft opgedaan in de cardiovasculaire kinesitherapie.

c. Dossiersamenstelling voor de BBK manuele therapie

 1. een kopie van uw basisdiploma kinesitherapie ;
 2. een kopie van uw diploma,  diplomasupplement en een getuigschrift postgraduaat - bijzondere bekwaamheid waaruit blijkt dat de gevolgde opleiding aan alle criteria voldoet, met ten minste 75 ECTS opleidingsonderdelen én ten minste 6 ECTS stage in het domein van de manuele therapie;
 3. een verklaring op erewoord van een gezondheidszorgbeoefenaar die aantoont dat de aanvrager als erkend kinesitherapeut minstens 1 jaar praktijkervaring heeft opgedaan in manuele therapie.

d. Dossiersamenstelling voor de BBK neurologische kinesitherapie

 1. een kopie van uw basisdiploma kinesitherapie;
 2. een kopie van uw diploma,  diplomasupplement en/of een getuigschrift postgraduaat - bijzondere bekwaamheid waaruit blijkt dat de gevolgde opleiding aan alle criteria voldoet, met ten minste 42 ECTS opleidingsonderdelen én ten minste 18 ECTS stage in het domein van de neurologische kinesitherapie;
 3. een verklaring op erewoord van een gezondheidszorgbeoefenaar die aantoont dat de aanvrager als erkend kinesitherapeut minstens 1 jaar praktijkervaring heeft opgedaan in de neurologische kinesitherapie.

e. Dossiersamenstelling voor de BBK pediatrische kinesitherapie

 1. een kopie van uw basisdiploma kinesitherapie;
 2. uw diploma, diplomasupplement en/of een getuigschrift postgraduaat - bijzondere bekwaamheid waaruit blijkt dat de gevolgde opleiding aan alle criteria voldoet, met ten minste 60 ECTS opleidingsonderdelen én ten minste 12 ECTS stage in het domein van de pediatrische kinesitherapie;
 3. een verklaring op erewoord van een gezondheidszorgbeoefenaar die aantoont dat u als erkend kinesitherapeut minstens 1 jaar praktijkervaring heeft opgedaan in de pediatrische kinesitherapie.

f. Dossiersamenstelling voor de BBK respiratoire kinesitherapie

 1. een kopie van uw basisdiploma kinesitherapie;
 2. uw diploma,  diplomasupplement en/of een getuigschrift postgraduaat - bijzondere bekwaamheid waaruit blijkt dat de gevolgde opleiding aan alle criteria voldoet, met ten minste 60 ECTS opleidingsonderdelen én ten minste 12 ECTS stage in dit domein van de respiratoire kinesitherapie;
 3. een verklaring op erewoord van een gezondheidszorgbeoefenaar die aantoont dat u als erkend kinesitherapeut minstens 1 jaar praktijkervaring heeft opgedaan in de respiratoire kinesitherapie.

Hoe aanvragen?

Vraag uw erkenning aan via het e-loket van het Departement Zorg. Hou dit bij de hand:

 • Uw elektronische identiteitskaart met pincode en een kaartlezer
 • Uw e-mailadres
 • Ingescande versies van de bewijsstukken, in pdf, png of jpeg-formaat (max. 4 MB per bestand, max. 4 bestanden per aanvraag).

U moet inloggen met uw elektronische identiteitskaart (of federaal token). Kies daarna “aanmelden als burger”.

De behandeling van uw aanvraag

 1. Het Departement Zorg controleert of uw aanvraag volledig is: hebt u alle bewijsstukken opgeladen? Zo niet, dan sturen zij u een e-mail met een opsomming van wat er nog ontbreekt en dan kan u uw dossier aanvullen in het e-loket. Wanneer aanvragers de ontbrekende documenten niet binnen de drie maanden na de opvraging bezorgen aan het Departement Zorg, wordt hun dossier administratief afgesloten, en is hun erkenningsaanvraag onontvankelijk.

 2. Is uw dossier volledig, dan gaat het naar de erkenningscommissie van uw beroep. Die komt regelmatig samen. Zij beoordelen uw dossier en geven een positief of negatief advies of vragen om extra informatie. Departement Zorg keurt op basis van dat advies uw erkenning goed of af.

 3. Na de vergadering van de erkenningscommissie, krijgt u een e-mail met het advies van de erkenningscommissie en de beslissing van het Departement Zorg.
   
 4. Krijgt u een positief advies, dan ontvangt u een erkenningsbesluit via e-mail. Het Departement brengt ook het RIZIV op de hoogte van uw erkenning.
   
 5. Bij een negatief advies, kunt u nog bezwaar indienen bij de erkenningscommissie binnen de 30 dagen nadat u het negatieve advies hebt ontvangen.

Hulp nodig?

Bel 1700, het nummer van de Vlaamse overheid, elke werkdag van 9 tot 19 uur of stuur een e-mail. Hou uw rijksregisternummer bij de hand.

De volledige info en de toegang tot het E-loket kan u hier terugvinden.

Werkwijze voor behoud van de BBB

Luidens Hfdst III, Art.4 van het BVR dient de kinesitherapeut voor het behouden van de erkenning om zich op de bijzondere beroepsbekwaamheid te kunnen beroepen, per periode van vijf jaar alle documenten te bewaren die aantonen dat (1) de kinesitherapeut voldoende vervolmaking heeft gevolgd en (2) ofwel voldoende professionele activiteiten ofwel wetenschappelijk onderzoek in hun specifiek domein heeft verricht.

Die periode van 5 jaar start vanaf de datum waarop de Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin u heeft erkend en heeft toegelaten om de bijzondere bekwaamheid in hun specifiek deeldomein te dragen. Het is vanaf deze datum van ondertekening van het besluit door Dirk Dewol, Administrateur-generaal van het Departement Zorg, opgemaakt te Brussel, dag-maand-jaar, dat u bewijsstukken van (1) volgende vervolmakingen én (2) werkervaring of onderzoeksbijdragen dient bij te houden:

1. vervolmaking van minstens 200 punten middels volgende activiteiten

 • cursussen, bijscholingen, symposia: 2 punten per gevolgd uur;
 • doceren in een erkende opleiding voor het specifiek deeldomein (maximum 150 punten): 1 punt per uur;
 • stagebegeleiding (maximum 100 punten) : 0,5 punt per uur;
 • publiceren van artikels in wetenschappelijke tijdschriften (maximum 180 punten) : 60 punten per publicatie;
 • publicatie van een boekbespreking in een wetenschappelijk tijdschrift (maximum 100 punten) : 10 punten per boekbespreking;
 • publicatie van een boek, cd-rom, of dvd over het specifiek deeldomein (maximum 120 punten) : 60 punten per publicatie;
 • mondelinge of posterpresentatie op een wetenschappelijk congres (maximum 150 punten) : 30 punten per presentatie;
 • deelname aan lokale kwaliteitsgroepen (maximum 75 punten) : 2 punten per uur;
 • voordracht of publicatie over het deeldomein in het kader van maatschappelijke vorming (maximum 120 punten) : 30 punten per voordracht of publicatie.

en

2a. werkervaring van minimum 1200 effectieve uren in het specifiek deeldomein;

of

2b. bijdrage tot wetenschappelijk onderzoek in het specifiek deeldomein.

De bewijsstukken van voornoemde vervolmakingen en/of activiteiten en/of onderzoek zullen rond het verstrijken van de erkenningsperiode worden opgevraagd door de Erkenningscommissie of door de persoon die met de controle van het dossier van de betrokken kinesitherapeut is belast.

Als u al een portfolio bij Pro-Q-Kine heeft, kan u vanaf 2023 ook een subportfolio aanmaken waarin alle bewijsstukken aangaande uw BBK kunnen worden verzamelend. Meer info daarover vindt u hier

De Vlaamse erkenningscommissie onderzoekt momenteel welke instantie uw BBB-portfolio kan/zal registreren en controleren. Blijkbaar zijn de verdeling van en verschillen tussen Vlaamse en Federale bevoegdheden ingewikkelde processen want geen van beide overheden meent de taak (en de kosten) op zich te moeten nemen. In afwachting van een oplossing adviseert de VECK alle erkende collega’s met een BBB om het Pro-Q-Kine kwaliteitsbevorderend systeem in de kinesitherapie verder te gebruiken.

Sinds de zesde staatshervorming zijn de gemeenschappen bevoegd voor de controle op de naleving van die criteria

Uw portfolio bewijst in ieder geval uw aanwezigheid, met toekenning van punten per vormingsmoment. Voor het behoud van uw BBB-erkenning dient u echter het gevolgde aantal uur bij te houden en daarna om te rekenen naar punten. Het is daarom aan te raden dat u van al uw online-inschrijvingen op PE-online telkens een digitale copie neemt en bewaart van de pagina met de volledige beschrijving (docent, onderwerp, start- en einduur). Dit bestand dient dan als bewijsstuk voor het aantal uren én vervolmaking in het domein van uw bijzondere bekwaamheid.

En tot slot een laatste advies: start vandaag al met het bijhouden van al uw vormingsmomenten door middel van registratie op PE-online en met digitale kopies als gedetailleerde bewijsstukken (aanwezigheidsattest bv.). 

COVID-uitzondering

De beoefenaars van gezondheidszorgberoepen die wettelijk verplicht zijn om een permanente opleiding te volgen, werden vrijgesteld van die verplichting voor de jaren 2020 en 2021. Wanneer deze twee kalenderjaren worden "geneutraliseerd", blijven er van die 5 jaar nog 3 jaar over die voor het criterium in aanmerking moeten worden genomen, namelijk 3 x 40 punten. In plaats van 200 punten, moet u dus nog maar aan 120 punten voldoen op het einde van de 5 jaar. De erkenning wordt niet verlengd of ingekort, enkel de verplicht te behalen punten die overeenkomen met 2 jaar vallen weg. 

Voor de reeds gevolgde uren in 2020 - 2021 is er de mogelijkheid om ze voor die 120 punten te laten meetellen. Hebt u dus toch opleidingen gevolgd? De opleidingsuren die u in de loop van die twee jaar zou hebben gevolgd, kunnen desondanks in 2022 worden gevaloriseerd.

 • WVVK