Kringbesturendag

Kringbesturendag 21 oktober 2023

Welkomstwoord 9u00

 

Spreker 1 om 9u15

Jan Bertels, Kabinetschef Minister Frank Vandenbroucke

                   (kinesitherapie een modern zorgberoep)

Spreker 2 om 10u00

Christophe Pyra, Provinciaal verantwoordelijke Sociale Kaart

                   (over de sociale kaart in jouw kring en eerstelijnszone) Klik hier voor de presentatie

 

Korte pauze

(Voorafgaand aan de pauze is er een korte pitch door Ruben Ritserveldt, Stafmedewerker Bewegen bij Gezond Leven, over het vernieuwde Bewegen op Verwijzing. Ruben blijft tijdens de pauze aanwezig voor het beantwoorden van al jullie vragen) Klik hier voor de presentatie

Spreker 3 om 11u30

Marc Mestdagh, ceo 2Mpact nv

                   (over de kring als (h)echte community van kinesitherapeuten) Klik hier voor de presentatie


Lunch om 12u30

Activiteit om 13u30

15u: Einde

 

 

 

 

Kringbesturendag 22 oktober 2022

Natuurlijk starten we dit verslagje met een welgemeende bedankt aan alle kringbesturen die de dag mee vormen hebben gegeven. Niet alleen voor hun aanwezigheden, maar ook voor het aanreiken van inhoudelijke suggesties en onderwerpen. 

Ook in de komende jaren blijven we verder inzetten op een kringbesturendag die vorm krijgt op basis van de vragen, noden en interesses van de kringbesturen en onze afgevaardigden in de zorgraden. 

Traditioneel leidde de voorzitter van AXXON KiK de dag in. Dirk Verleyen gaf een overzicht van het werk en evoluties achter de schermen en de meest recente ontwikkelingen op beleidsvlak.

 

Als eerste kwam Dirk Aerssens van Pro-Q-Kine (met ondersteuning van Bruno Zwaenepoel voor het beantwoorden van praktische vragen) aan de beurt met een verhelderende uiteenzetting over Pro-Q-Kine en de wereld van accreditaties. Werken met accreditatie en het samenstellen van een dossier vergt enige aandacht van kring, LOKK of andere aanvrager.

Maar we onthouden dat achter de schermen verschillende ondersteunende functies (online helpdesk, telefonische dossier ondersteuning) de aanvraag aanzienlijk vergemakkelijken. Ook dienen kringen er over te waken dat binnen de kring best meer dan 1 persoon op de hoogte is van het achterliggende systeem en werking. 

Klik hier voor de volledige presentatie, en neem deze zeker even te hand bij de volgende accreditatieaanvraag.

Nadien was het de beurt aan Sophie Liekens, PHD, Coördinator Pijler Samenwerking in Zorg & Welzijn . Op zeer verhelderende wijze loodste ze ons door de werking en opdrachten van VIVEL, dit met bijzonder aandacht van de rol van de kinesitherapeuten binnen de eerstelijnszones en zorgraden. Niet alleen de rol van de kinesitherapeut wordt benadrukt, maar ook het belang van zorgverstrekkers (zeg maar cluster zorg) binnen de eerstelijnszones. 


Klik hier voor de volledige presentatie en bekijk als zorgverstrekkers zeker ook even het aanbod van de VIVEL-academie.
 

Op vraag van verschillende kringbesturen hadden we ook aandacht voor het beheer van de kringen. Eerder dit jaar hadden we al gefocust op de wettelijke verplichtingen van de VZW. Deze keer nam meester Steven Matheï van vereniginginfo.be ons mee in de wondere wereld van de boekhoudkundige verplichtingen (waaronder ook de verplichtingen op het vlak van belastingen en dergelijke meer). 

Klik hier voor de volledige presentatie. Met dit document beschikt elke kring inmiddels over een uitgebreid naslagwerk en overzicht van alle verplichtingen en aandachtspunten bij het runnen van een vzw of feitelijke vereniging.


Tot slot: traditioneel is de kringbesturendag meer dan inspanning alleen. De kringbesturendag was ook dit jaar een dag voor ontmoeting en ontspanning. De foto hieronder is een sfeerbeeld tijdens de bijzonder gesmaakte activiteit City-Golf. 

Programma kringbesturendag 2022

 • Optie 1:
  Pro-Q-Kine 2022-2024
  + (versterken) Kinekringen in de Eerstelijnszones en Zorgraden.
 • Optie 2:
  Het financiële beheer van de kringen
  Boekhouding stap voor stap, belastingen, vergoedingen in een vzw, vrijwilligers...
  (praktisch en diepgaand infomoment gegeven door Steven Matheï van verenigingInfo.be)

11u 45: Besluiten
12u15: Lichte Lunch
13u15: Bezoek brouwerij, maar wat actiever kan ook.
15u: Einde


Kringbesturendag 2021

Na de digitale editie van 2020 kwamen op 23 oktober tientallen kringbestuurders samen in Limburg. Voor een kennismaking in levende met Vlaams Minister van Welzijn Wouter Beke en een voormiddag boordevol preventie, dit alles gekoppeld aan een sportieve namiddag in de buitenlucht. 

Na het welkomstwoord van AXXON Kwaliteit in Kinesitherapie voorzitter Dirk Verleyen nam Minister Wouter Beke uitgebreid de tijd om de kringbestuurders toe te spreken, op scherp te zetten en na te denken over de rol van kinesitherapeut bij preventie. De minister ging in zijn toespraak aan de kringbestuurders dieper in op het toekomstperspectief van het Vlaamse preventiebeleid. Hij haalt de rol van de eerstelijnszones aan, en de boodschappen en initiatieven rond preventie. 

Gezond zijn en blijven blijkt de belangrijkste bekommernis. Een sterk en kosteneffectief gezondheidsbeleid is nodig om dit te kunnen realiseren. Een betere levenskwaliteit is iets waar iedereen naar streeft, maar het blijft een uitdaging voor de toekomst. 

De prioriteit van het Vlaams preventief gezondheidsbeleid en de rol van de zorgraden in de Eerstelijnszones zit omvat in één van de beleidsdoelstellingen van de Minister:

"Want de zorgraden vormen de kern van de hervorming van de eerstelijnszorg. Daar wordt de verbinding gelegd tussen de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood, de lokale besturen, de welzijnszorg en de gezondheidszorg."

Elke zorgraad heeft de opdracht om afstemming van preventie over zorg tot palliatie te realiseren, en dat kan enkel door samenwerking tussen alle actoren, maar altijd met de persoon centraal.

Preventieboodschappen overbrengen is cruciaal, maar zorgt steeds voor een uitdaging. Daarom moet zowel gezondheidsbevordering als ziektepreventie worden meegenomen in de werking van elke actor in de zorg.

In het Vlaams Regeerakkoord staat dat Gezonder Leven prioritaire aandacht moet krijgen. Hiervoor zijn er een aantal projecten opgestart om de positionering van preventie een meer prominente rol te geven: 

 • Bewegen op verwijzing: gezondheidswinst boeken met een beweegplan op maat. Het verbindt verschillende sectoren zodat alle puzzelstukjes van het preventielandschap samenvloeien. 
 • Procesbegeleiding Zorg en Welzijn: ondersteuning in de woonzorgcentra om de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de bewoners te bevorderen.
  Beke uitte ook meteen een oproep naar alle kinesitherapeuten om zich kandidaat te stellen als procesbegeleider. Lees er hier meer over!

Na deze speech kon de gedachtenwisseling rond Preventie: de Vlaamse fysische veerkracht beginnen. 

Ann De Zitter gaf de aanzet met een boeiende uiteenzetting over het bredere preventiekader en een lichtte het concept frailty binnen een kinesitherapeutisch kader toe.

Jean Van Hoornweder bracht een laatste stand van zaken over de projecten Bewegen Op Verwijzing (BOV) en de 12 pilootprojecten waarin kinesitherapeuten rechtstreeks kunnen doorverwijzen.

Tot slot kwam Baldwin Sondervan aan het woord. Hij onderhield de aanwezige bestuurders met een boeiende uiteenzetting over Halt2diabetes en de preventieve rol van de kinesitherapeut bij diabetes.
Hij sloot de voormiddag af door enkele stellingen te poneren over de preventieve rol van de kinesitherapeut waarover men in gesprek kon gaan.

Daarna was het tijd om een hapje te eten in de bijzondere omkadering van het Nationaal Park en de sportieve afronding van de dag.

Documenten:

Klik hier voor de volledige presentatie van de voormiddag

Klik hier voor de stellingen mbt tot kinesitherapie en preventie

Dagprogramma:
Preventie – de fysische Vlaamse veerkracht’

9u15 - Welkomstwoord - Dirk Verleyen, voorzitter AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie
9u30 - Inspiratie voor de dag - Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding aan het woord
10u00 - Pauze
10u30 - Preventie: de fysische Vlaamse veerkracht
(Toelichting, projecten, de rol van kinesitherapeut, samenwerking met huisartsen, … een waaier aan mogelijkheden voor de kinesitherapeuten om in te zetten op preventie)
12u30 - Lunch
13u30 - Actieve/activerende teambuilding
- Verantwoord bewegen met de streetstepper (onder begeleiding van de winnaar Fietsrijk Limburg Award 2021)
- Wandeling 1: Het nationaal park Hoge Kempen in een notendop
- Wandeling 2: Spreek al je zintuigen aan in het Nationaal Park
 


Kringbesturendag 28 november 2020

2020 zorgde ervoor dat de kringbesturendag eerst en vooral verzet moest worden naar het najaar, en vervolgens ook dan digitaal moest doorgaan om ieders gezondheid te garanderen. Tegen november was iedereen ondertussen al een geoefende ZOOM-gebruiker, dus ook deze hindernis werd succesvol overwonnen. 

Per provincie werd er telkens een topic naar voren geschoven: algemene politieke bevoegdheden, eerstelijnszones in relatie met de kinekring, de COVID-crisis, opleiding en kwaliteit, interne werking van de kinekring. Na de uiteenzetting en stellingen over elk topic, werd de discussie geopend. 

In het tweede gedeelte werden projecten zoals Bewegen op Verwijzing en het Medisch kinesitherapeutisch dossier voorgesteld. De nieuwe functie op het infopuont 'Kringcoördinator' werd toegelicht. Afsluiten deden we met een stand van zaken van de kinesitherapie en de vooruitzichten voor 2021. 

Documenten:


Kringbesturendag 19 februari 2019

De kringbesturendag verliep in 2019 in een ander format. Er werd nog steeds voor een ontbijtje gezorgd, maar we bleven in de AXXON KiK thuisbasis in Antwerpen en bespraken daar een aantal hot topics; het samenwerken met de kinekringen, het betrekken van de provinciale koepels, de SPOC’s benoemen en installeren, en last but not least werd er een kringconvenant afgesloten en ondertekend.

De provincialekoepelcollega’s noteerden informatie, suggesties en bezorgdheden uit het werkveld en proberen hier nog elke dag gevolg aan te geven. Tegelijkertijd kregen de kringen er plots het UBO-register bovenop. Het infopunt ondersteunde daar iedereen in om alles in orde te krijgen, zodat er geen boetes of vervelende discussies met de administraties ontstonden.

's Middags werd er een korte voordracht voorzien van Dr. Frederik Coppens rond burnout bij zorgverleners. Daarna kon men aan het netwerken gaan tijdens de lunch. 

Documenten:


Kringbesturendag 21 april 2018

De vijfde kringbesturendag vond plaats in het pittoreske Gent, waar de aanwezigen ’s ochtends verwelkomd werden met een ontbijt. Tijdens het ontbijt werd het programma van de dag toegelicht. Enerzijds werd de focus gelegd op de nieuwe Eerstelijnszones, anderzijds op de prestatiefinanciering in de gezondheidszorg.

Alvorens de denkoefening van start ging, werd er eerst wat ontspannen. De groep verplaatste zich per boot naar het historisch centrum van de Arteveldestad, waar de tocht te voet werd verder gezet naar het Vleeshuis. Eenmaal ter plaatse werd er gesproken over de toekomstige invulling en rol van de kinesitherapeut en de kinekring binnen de Eerstelijnszones in Vlaanderen. Tijdens deze bespreking werden ook de resultaten van een enquête over de reorganisatie van de Eerstelijnszones gepresenteerd aan de aanwezigen.

In de namiddag volgde het tweede luik omtrent het belonen van samenwerking en kwaliteit, de toegankelijkheid van de kinesitherapie en de financiering hiervan. Ook hier werden allereerst de resultaten van een enquête gepresenteerd, waarna er in groep duchtig gebrainstormd werd over nieuwe financieringsmodellen om de kinesitherapie te kunnen optimaliseren in de toekomst.

Als afsluiter van de dag werd iedereen veilig en wel met de boot terug afgezet aan het vertrekpunt.

Documenten:

Presentatie

Verslagen van de brainstormsessies:

Hierbij tevens een link naar een fotoreportage van de dag zelf.


Kringbesturendag 13 mei 2017

De 4e kringbesturendag ging door op 13 mei 2017 in het Domein van Bokrijk. Na ontvangst met koffiekoeken werden de kringbesturen getrakteerd op een wandeling in het park waarbij een aantal reflecties werden aangeboden rond de organisatie van de eerstelijn na de eerstelijnsconferentie van 16/02/2017. De beste partner van de persoon met een zorgnood is een sterke eerste lijn die hem begeleidt. Professionele zorgaanbieders vormen de basispijler van de eerste lijn.  Vanuit een generalistische kijk op de zorgnoden leveren zij de best passende zorg of zorgen zij voor een gerichte doorverwijzing naar een meer specialistische zorg. De nodige toelichting hieromtrent, ieder op hun terrein, is gegeven geweest door Peter Bruynooghe, Stefaan Peeters en Dirk Verleyen.
Wat komt er op de kinesitherapeut in het werkveld af? Hoe kan de kinesitherapeutenkring hierop inspelen? Welke rol gaat de kinesitherapeutenkring in de toekomst dienen op te nemen?

Daarnaast is ook de hervorming van het trekkingsrecht uitgebreid aan bod gekomen aan de hand van een uitgebreide evaluatie opgesteld door het infopunt en toegelicht door Ann Coppé.

In tussentijd kon men van het landelijk kader genieten onder een fris lentezonnetje.

De top-act van de dag was voorbehouden aan Mininister Jo Vandeurzen om de meerwaarde van de kinesitherapeutenkring in het toekomstige zorglandschap in de eerstelijn toe te lichten.

In de namiddag kreeg men de kans om in discussiegroepen rond alle bovenstaande thema’s van gedachten te wisselen.

Rond 17 u. werd een rijk goed gevulde dag met voor elk wat wils tot ieders tevredenheid afgesloten.

Documenten :

Hierbij tevens een link naar een fotoreportage van de dag zelf.


Kringbesturendag 30 april 2016

Voorstelling Eerstelijnsorganen (behalve de palliatieve netwerken):

LOGO

LMN

SEL

*PP-presentatie Nicole Timmerman 

*PP-presentatie Dirk Verleyen en Jean Van Hoornweder 

*Ervaringen met multidisciplinair overleg (MDO), inclusief bijkomende documentatie rond het organiseren van MDO

*Groepswerk rond de EL-organen 


Hierbij tevens een link naar een fotoreportage van de dag zelf: https://vimeo.com/169103909.

 
 • WVVK