Belang van de kringen

Relatie kring-kinesitherapeut

Een kring creëert een gevoel van solidariteit en bevordert onderlinge contacten (overleg, discussies, uitwisseling ideeën en ervaringen)

Relatie kring-maatschappij

Het maatschappelijk belang komt tot uiting in een betere toegang tot de eerstelijnszorg op lokaal vlak. De Vlaamse overheid rekent erop dat AXXON de (re)organisatie van de gezondheidszorg mee vorm geeft topdown, maar vooral bottom up via de kringwerking.

Verantwoordelijkheid nemen binnen de eerstelijnszone is voor de lokale kring als verplichte partner niet alleen mogelijk maar vooral noodzakelijk. Kinesitherapeuten moeten zichzelf promoten en onmisbaar opstellen in de maatschappij. Contacten met de huisartsenkringen kan alleen maar bevorderlijk werken voor de relatie kinesitherapeut-arts. Het is uiterst interessant te voelen wat er binnen de regio leeft.

Ook tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis en de vaccinatiestrategie speelden de kringen een cruciale rol. Zowel in de verdeling van beschermingsmateriaal als de controle van gegevens van op te roepen kinesitherapeuten speelden de kringen een belangrijk aanspreekpunt. 

Relatie kring-provinciale koepel

Uiteraard bestaat er via de provinciale koepel een coördinatie en samenwerking tussen de kringen onderling.

Relatie kring-beroepsvereniging

Het lokale nut ligt vooral in het feit dat de beroepsvereniging dicht bij de basis blijft. Het beleid blijft actueel door de veelvuldige contacten die tegenwoordig mogelijk zijn via mail en via individuele initiatieven van werkende kinesitherapeuten. Via gemandateerden heeft de kring stemrecht in de algemene vergadering van AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie, op voorwaarde dat deze kring het vzw-statuut heeft verworven.
Omgekeerd heeft de basis via de kring meer voeling met de werking van de beroepsvereniging. De kring met vzw-statuut fungeert als het ware als spreekbuis doch met behoud van autonomie.

Door u als kring aan AXXON te binden, kan u ook rekenen op jaarlijkse financiële middelen op basis van uw ledenaantal.

Relatie kring-scholing

Via kringactiviteiten is er een permanente navorming mogelijk wat zijn belang heeft in het kader van accrediteringsvoorwaarden. 

  • WVVK