Erkenningscommissie kinesitherapie

De Erkenningscommissie voor kinesitherapeuten

Sinds 1 oktober 2002 is het RIZIV niet meer bevoegd voor de erkenning van de kinesitherapeuten.

Een Erkenningscommissie bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft toen de bevoegdheid voor de erkenning van kinesitherapeuten overgenomen.

Sinds 1/07/14 (6de staatshervorming) kennen de Vlaamse Gemeenschap, de Federatie Wallonië-Brussel, en de Duitstalige Gemeenschap voortaan de erkenningen aan de gezondheidsbeoefenaars toe. 
Voor de Vlaamse Gemeenschap verwijzen we graag door naar het Departement Zorg.

De FOD blijft evenwel de visa afleveren: http://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/kinesitherapeuten 

Taken

De kamers van de erkenningcommissie zijn ermee belast:

  • de Minister een gemotiveerd advies te geven over de aanvragen tot erkenning als kinesitherapeut;
  • de Minister een gemotiveerd advies te geven over de aanvragen tot erkenning waarbij de kinesitherapeut ertoe gemachtigd wordt
  • een bijzondere beroepstitel te dragen
  • of zich op een bijzondere beroepsbekwaamheid te beroepen.

De erkenningcommissie of elke kamer kan te allen tijde aan de Federale Raad een nota versturen met haar advies of aanmerkingen over algemene of bijzondere aangelegenheden betreffende de uitoefening van de kinesitherapie.

Samenstelling

De erkenningcommissie bestaat uit een Nederlandstalige en een Franstalige kamer.

Elke kamer van de erkenningcommissie is samengesteld uit:

  • 4 leden, kinesitherapeuten, die de kinesitherapie uitoefenen en die een minimale ervaring van tien jaar bezitten;
  • 4 leden, kinesitherapeuten, die sinds ten minste tien jaar onderwijs verstrekken in het universitair onderwijs of in het hoger onderwijs buiten de universiteit in de kinesitherapie;
  • 1 voorzitter en 1 ondervoorzitter;
  • 1 ambtenaar aangewezen door de minister die de ambt van secretaris uitoefent.
  • WVVK