Werking Kringen

Een kinesitherapeutenkring is een lokale entiteit van kinesitherapeuten, die zich groeperen in een vereniging met rechtspersoonlijkheid (vzw) of in een feitelijke vereniging, met als doel de lokale belangen binnen een wel omschreven territorium (verschillende gemeenten) van de kinesitherapeuten te behartigen. De kring fungeert in haar regio als spreekbuis en aanspreekpunt inzake gezondheidsdoelstellingen van de plaatselijke overheden. De kring beoogt de multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijnszorg en de relaties met de regionale organisaties in de gezondheids- en welzijnszorg en de lokale bevolking en te verbeteren. Als verplichte partner binnen de eerstelijnszone kan de kring actief deelnemen aan het beleid.

De kinesitherapeutenkring maakt deel uit van de werking van de overkoepelende beroepsvereniging AXXON, kwaliteit in Kinesitherapie en verkrijgt langs deze weg vertegenwoordiging binnen de algemene vergadering.

Alle lokale verenigingen of kringen zijn erkend door AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie.

De voorwaarden om als kring lid te worden van AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie zijn:

 • Samengesteld zijn door minstens 10 personen
 • 2/3 van de leden moeten lid zijn van AXXON
 • De kring steunt de doelstellingen en belangen van AXXON
 • Het ondertekenen van de convenant tussen kring en AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie om enerzijds de goede samenwerking tussen de kringen met AXXON te verzekeren en anderzijds om het uitbouwen en versterken van het netwerk van kringen binnen de eerste lijn te bevorderen:

  - De kring engageert zich tot samenwerking met AXXON, Kwaliteit in kinesitherapie, vzw.- De kring staat open voor alle kinesitherapeuten uit het werkveld.

  - De kring stelt zich op als ‘aanspreekpunt’ voor de leden, de lokale overheden en de partners binnen de gezondheidszorg.

  - De kring is ook een aanspreekpunt voor de kinesitherapeuten die werkzaam zijn in de tweedelijn en de derdelijn met als doel de samenwerking te stimuleren.

  - De kring functioneert als ‘spreekbuis’ voor de leden en zal de plaatselijke belangen van de kinesitherapeuten behartigen en vertegenwoordigen binnen maatschappelijke en lokale gezondheidsinitiatieven.

  - De kring zal voorzien in ‘permanente vormingen’ voor haar leden, en engageert zich om met ondersteuning van AXXON, Kwaliteit in kinesitherapie vzw, een systeem van kwaliteitsbevordering uit te bouwen.

  - De kring zal een bijdrage leveren tot het bevorderen van de collegialiteit onder haar leden en zal door bemiddeling eventuele onderlinge geschillen in der minne trachten te regelen.

  - De kring verbindt zich ertoe om, indien er een jaarlijks lidgeld voorzien wordt, dit te betalen aan AXXON, Kwaliteit in kinesitherapie, volgens de afspraken die hierover genomen werden binnen de algemene vergadering van AXXON, Kwaliteit in kinesitherapie vzw. (cfr. statuten)

  - De kring streeft ernaar om rechtspersoonlijkheid te verwerven door de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk aan te nemen.

  - De kring streeft ernaar om alle richtlijnen betreffende de beroepsuitoefening, kringenbeleid, gemeenschappelijke acties voor beroepsverdediging te verspreiden naar de leden toe.

  - De kring zal bij eventuele ontbinding de niet aangesproken werkingsgelden (enkel het trekkingsrecht van de kring) van het jaar waarin de ontbinding plaatsvindt, terugbetalen aan AXXON, Kwaliteit in kinesitherapie.

  - De kring maakt deel uit van de provinciale koepel.

 • Een jaarlijks activiteitenrapport opstellen
 • Een financiële bijdrage leveren aan de provinciale koepel
 • verantwoordelijkheid opnemen als verplichte partner binnen de eerstelijnszone – www.eerstelijnszone.be

In ruil hiervoor biedt AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie logistieke en financiële ondersteuning, communiceert ze met de kringen om alle richtlijnen betreffende beroepsuitoefening, kringenbeleid en gemeenschappelijke acties voor beroepsverdediging toe te lichten en werkt ze in de mate van het mogelijke met de kring.

 •