AXXON, Physical Therapy in Belgium

AXXON, Physical Therapy in Belgium is de nationale koepel van de beroepsvereniging voor kinesitherapeuten in België. 

Algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit de effectieve leden. De effectieve leden worden benoemd onder de bestuurders van de vleugel-vzw’s die onder de vereniging ressorteren:

  • AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie vzw (0822.755.483)
  • AXXON, Qualité en kinésithérapie asbl (0823.256.321)

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, Peter Bruynooghe.

Door hun aansluiting stemmen de leden in met de statuten en voeren hun professionele activiteiten uit volgens de ethische regels opgesteld door de Federale Raad voor de Kinesitherapie en de World Physiotherapy.


Raad van bestuur

De raad van bestuur van AXXON, Physical Therapy in Belgium is samengesteld uit:

Peter Bruynooghe
Voorzitter

Bernard Laplanche
Ondervoorzitter

Eric Brassinne
Bestuurder

Damien Wathelet
Bestuurder en secretaris
Ann Coppé
Bestuurder
Lucas Dieleman
Toegevoegd expert Volksgezondheid en Sociale Zaken
Dirk Verleyen
Toegevoegd expert
Jean Van Hoornweder
Bestuurder
 

 

Voor een goede werking tussen de verschillende onderdelen van AXXON worden de directeurs van de vleugel-vzw’s aan de raad van bestuur van AXXON, Physical Therapy in Belgium vzw toegevoegd. De algemeen directeurs hebben een raadgevende stem.

 


Directiecomité

Het directiecomité (DC) is een comité van de raad van bestuur samengesteld uit minimaal 3 bestuurders, met name de voorzitter van AXXON, Physical Therapy in Belgium vzw, de voorzitter van AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie vzw en de voorzitter van AXXON, Qualité en kinésithérapie asbl. Dit comité wordt aangevuld met de directeurs van AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie vzw en AXXON, Qualité en Kinésithérapie asbl. In functie van de omstandigheden kan op vraag van het DC dit comité ad hoc worden uitgebreid met andere bestuurders en/of functies en/of medewerkers en/of externen en/of onafhankelijke experten.

Het DC is gelast met de voorbereiding van de voor te leggen dossiers aan de raad van bestuur en neemt geen beslissingen.


Werkgroepen

De werking van AXXON, Physical Therapy in Belgium wordt vervolledigd door de inzet van diverse werkgroepen die de raad van bestuur bijstaan in de voorbereiding van te nemen beslissingen. Deze werkgroepen zijn samengesteld uit bestuurders, mandatarissen en experten, intern en extern.

Deze werkgroepen zijn o.a.:

  • WG Sociale Zaken voor o.a. de Conventiecommissie, de Technische Raad enz.
  • WG Volksgezondheid voor o.a. de Federale Raad, Planningscommissie, Erkenningcommissie, Softwarelabeling en Provinciale Commissies.
  • WG Financiën voor de opvolging van het financieel beheer en investeringen.
  • Ethische Commissie die nagaat of de ingenomen standpunten en sponsorcontracten in overeenstemming zijn met de missie van AXXON.
  • WG Communicatie voor o.a. het magazine, de website en de ICT-werking binnen AXXON.
  • WG Internationale Betrekkingen voor o.a. de contacten met World Physiotherapy en buitenlandse afvaardigingen.
  • WVVK