Studies

Als beroepsorganisatie probeert AXXON vaak mee te werken aan onderbouwde studies in allerlei deeldomeinen van de kinesitherapie. Zo dragen we niet enkel bij aan de wetenschap, maar kunnen we de resultaten ervan gebruiken om onze argumenten ter verdediging van het beroep te staven. 

Een kostenstudie voor een billijk honorarium voor kinesitherapie - in samenwerking met Hict NV 

Om op een correcte manier billijke honoraria voor de kinesitherapie te kunnen bepalen, is het noodzakelijk om een duidelijk inzicht te hebben in de kosten die verbonden zijn aan het zelfstandig uitoefenen van het beroep van kinesitherapeut. Berekeningen om tot een inschatting van deze kosten te komen werden reeds eerder uitgevoerd in samenwerkingen tussen AXXON en adviesbureaus. Na eerdere kritiek vanuit de verzekeringsinstellingen op de methodologische aanpak voor het berekenen van de kosten heeft AXXON aan Hict de opdracht toevertrouwd om een antwoord te bieden op deze kritieken, en een nieuwe versie van het model op te leveren.

Verschillende procedures die kunnen lopen bij de Raad van State

AXXON heeft sinds 2021 een procedure lopen bij de Raad van State. We geven een extra woordje uitleg, want elk soort procedure heeft zijn eigen tijdsverloop en eigenschappen. Met dank aan Dewallens en partners. 

Direct access to Physiotherapy for acute low back pain: a pragmatic pilot trial (the Direct-Physio trial)

In deze gecontroleerde klinische pilootstudie, uitgevoerd door de Universiteit van Hasselt o.l.v. Dr. Lotte Janssens, worden volgende onderzoeksvragen en -doelstellingen vooropgesteld:

  1. Onderzoeksvraag: wat is de toegevoegde waarde (in termen van pijn, handicap en kosteneffectiviteit) van directe toegang voor kinesitherapie in vergelijking tot de gebruikelijke zorg voor patiënten met acute LBP (die langer dan 24 uur en minder dan 6 weken duurt) na doorverwijzing door de (huis)arts.
  2. Projectdoel: wat is het verschil in (kosten-) effectiviteit tussen beide onderzochte interventies.

Een kostendekkend honorarium voor kinesitherapie - in samenwerking met Mind over Matter Consulting 

De berekening van de kosten, noodzakelijk voor de correcte uitoefening van het beroep van kinesitherapeut moet voldoende accuraat gebeuren om de precieze berekening van de honoraria van deze beroepsgroep mogelijk te maken. AXXON heeft deze missie toevertrouwd aan Mind over Matter Consulting.

Er worden verschillende inschattingen gemaakt, de ene al conservatiever berekend dan de andere. Alle kosten betrokken bij de kinesitherapiepraktijk werden geïdentificeerd aan de hand van zes kost-drivers, namelijk salariskosten, exploitatiekosten, huurprijs van een kabinet, benodigde inrichting en materiaa, klein instrumentarium en rentefactor.

Remote Physiotherapy Consultations in the Belgian Primary Health Care Context: Lessons learned during the covid-19 pandemic

Om de ervaring met, en de algemene mening over, deze nieuwe vormen van kinesitherapie bij zowel patiënten als kinesitherapeuten te beoordelen werden, met medewerking van vier universiteiten, twee enquêtes (in het NL en FR) uitgevoerd: één voor Belgische eerstelijns-kinesitherapeuten en één voor patiënten. 

Het merendeel van de patiënten dat kine op afstand kreeg tijdens de COVID-19-crisis voor een klacht waarvoor ze al fysieke consultaties kregen vóór de lockdowns, gaven aan dat kinesitherapie op afstand vergelijkbaar was met of zelfs beter was dan fysieke consultaties. Voor de meeste kinesitherapeuten moeten nog een aantal belangrijke barrières overwonnen worden. Het zal belangrijk zijn om de bestaande belemmeringen weg te werken en het gebruik van kinesitherapie op afstand te promoten om te ontsnappen aan de huidige “onbekend is onbemind” impasse. Om dit te bereiken is een duidelijk en correct financieel en juridische kader nodig waarin o.a. de terugbetaling van deze behandelingen op afstand wordt aangepakt, alsook een educatief kader. 

Exercise intensity assessment and prescription in cardiovascular rehabilitation and beyond: why and how: a position statement from the Secondary Prevention and Rehabilitation Section of the European Association of Preventive Cardiology

Dominique Hansen leidde binnen de European Society of Cardiology een kwaliteitsvol onderzoek. Deze publicatie stelt de nieuwe Europese aanbevelingen voor in cardiovasculaire revalidatie. Naast het feit dat dit soort publicaties de omvang en complexiteit aantoont van de elementen die een voorschrift van kwaliteit in revalidatie vormen, het feit dat het werk is van een kinesitherapeut van opleiding - Belgisch bovendien en internationaal erkend - verdient onderstreept te worden. Dominique Hansen is auteur van talrijke artikelen en dit werk vertegenwoordigt zeker een van zijn belangrijkste geschriften. In het tijdschrift AXXON Exclusief van september 2021 vatte hij dit onderzoek samen in een artikel. 

  • WVVK