Voorschrift kinesitherapie

Opmaak en inhoud van een voorschrift kinesitherapie

Om uw patiënt te laten genieten van tegemoetkoming door het ziekenfonds dient uw voorschrift te beantwoorden aan een aantal wettelijke bepalingen. Hier vindt u een wegwijzer

Het voorschrift moet voortaan geen door de arts eigenhandig opgesteld document zijn. Het moet opgesteld zijn door een arts, maar de nieuwe formulering laat zonder enige dubbelzinnigheid toe dat een voorschrift kan met de hand worden voorgeschreven of met medische software worden aangemaakt.

Voor wat de kinesitherapie betreft voor temporo-mandibulaire dysfuncties mag het voorschrift opgesteld zijn door een persoon die gemachtigd is om de tandheelkunde uit te oefenen.

Verder moet het voorschrift bevatten:

 • de naam van de patiënt
 • de diagnose (diagnostische E of F-elementen, zie hieronder)
 • de lokalisatie, indien deze niet vervat is in de diagnose
 • het aantal beurten
 • de datum + identifcatie (stempel) van de arts, inclusief het erkenningsnummer.

Het concept en de frequentie van de behandeling evenals de eventuele noodzaak om deze geheel of gedeeltelijk thuis bij de rechthebbende uit te voeren worden vastgesteld op initiatief en onder de verantwoordelijkheid van de kinesitherapeut, behalve als de voorschrijver beide of één van beide vermeldt. Als de kinesitherapeut het niet eens is met de frequentie of met het concept van de voorgeschreven behandeling, neemt hij, met het oog op eventuele wijzigingen, contact op met de voorschrijver. Die wijzigingen en ook het akkoord van de voorschrijvende geneesheer, moeten in het dossier van de rechthebbende worden vermeld.

Behandeling aan huis: Vanaf 1 november 2015 mag de kinesitherapeut, op basis van zijn eigen competenties en zijn professionele ervaring, oordelen of hij de verzorging verleent in zijn praktijkkamer of bij de rechthebbende thuis. Het medisch voorschrift moet de vermelding ‘de patiënt kan de woonst om medische of sociale redenen niet verlaten’ niet meer bevatten.

Hoe lang is een voorschrift geldig?

De behandeling dient aangevat binnen de periode van 2 maand na de opmaakdatum. Indien de aanvangsdatum van de behandeling afwijkt van de datum van het voorschrift wordt de tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering slechts toegekend indien de behandeling werd aangevat binnen een periode van twee maanden vanaf de datum van het voorschrift.

Hoeveel sessies mag u voorschrijven?

Per aandoening mag steeds een onbeperkt aantal voorschriften worden afgeleverd. Er kan ook steeds voor een onbeperkt aantal aandoeningen worden voorgeschreven. Voor het aantal sessies per voorschrift (!): er wordt GEEN rekening meer gehouden met de beperking van het aantal zittingen naargelang de pathologie-categorie

 • courante aandoening : aantal per voorschrift is onbeperkt
 • situaties van de E-lijst : aantal per voorschrift is onbeperkt
 • F-pathologie : aantal per voorschrift is onbeperkt
 • perinatale kinesitherapie: aantal is beperkt tot 9 beurten.

Bijzondere voorschriftelementen

In een aantal gevallen kan uw patiënt slechts in aanmerking komen voor een tegemoetkoming door het ziekenfonds als u gegevens bijkomend vermeldt op het voorschrift:

 • bij E-pathologie:
  • melding door geneesheer-specialist van noodzaak van verstrekking van minimum 45 minuten na ziekenhuisopname/ revalidatiecentrumverblijf bij E-pathologie a, c en d.
  • melding van noodzaak van verstrekkingen gedurende 60 minuten in geval van bijkomende bronchopulmonaire infectie bij E-pathologie j.
  • 2de zitting per dag (frequentie per week en per dag)
 • bij acute situatie – 2de zitting op dezelfde dag duidelijk vermelden (frequentie per week en per dag):
  • na orthopedische ingrepen ≥ N500: het codenummer + de datum van de ingreep
  • na reanimatie: codenummer + de datum van de ingreep
  • na opname op een dienst intensieve zorgen: opnamedatum
  • na opname op een dienst voor pre- en/of dysmaturen: opnamedatum

Voorschriftenboekjes bestellen

AXXON heeft een voorschriftmodel ontwikkeld, dat aangepast werd aan de vereisten van de nieuwe regelgeving. De boekjes (100 voorschriften per boekje) zelf zijn verkrijgbaar via het AXXON-infopunt. Neem contact op met ons en plaats zo uw bestelling. 

 • WVVK