Profielencommissie Kinesitherapie

Naast de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) gaat de Profielencommissie Kinesitherapie binnen het RIZIV eveneens kwaliteitscontroles uitvoeren op de in rekening gebrachte verstrekkingen van de kinesitherapeuten.

Naast de Profielencommissie Kinesitherapie zijn nog 6 andere Profielencommissies bij de Dienst voor geneeskundige verzorging actief:

 • één voor de verstrekkingen en de voorschriften van de algemene geneeskundigen,
 • één voor de verstrekkingen en de voorschriften voor de geneesheren-specialisten,
 • één voor de verstrekkingen van de geneesheren specialist voor klinische biologie, voor nucleaire geneeskunde of voor pathologische anatomie,
 • één voor de verstrekkingen van de verpleegkundigen,
 • één voor de verstrekkingen van de tandheelkundigen,
 • één voor de verstrekkingen die in een ziekenhuis verricht worden en de verpleegdagen

Samenstelling

De Profielencommissie voor kinesitherapie is als volgt samengesteld:

 • 2 kinesitherapeuten en hun plaatsvervangers, 2 artsen, één algemeen geneeskundige en één geneesheer-specialist, voorgedragen door de representatieve beroepsorganisaties.
 • Daarnaast zijn er 2 artsen aanwezig die de verzekeringsinstellingen vertegenwoordigen.
 • De representatieve werkgeversorganisaties, organisaties van de zelfstandigen en werknemersorganisaties, vaardigen eveneens twee vertegenwoordigers af. Deze zitjes worden waargenomen door twee kinesitherapeuten.
 • Verder maakt een afgevaardigde van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle ambtshalve deel uit van de commissie, evenwel zonder stemrecht.
 • Het secretariaat van de commissie wordt waargenomen door 2 vertegenwoordigers van de Dienst voor de Geneeskundige Verzorging van het Riziv, naast de vertaaldienst.

De leden van de Profielencommissie worden benoemd voor een termijn van 4 jaar. De helft van de mandaten wordt om de 3 jaar vernieuwd.

Omdat elk dossier in de eigen taalrol behandeld kan worden, heeft de Commissie een voorzitter voor de Nederlandstalige rol en een voorzitter voor de Franstalige rol. De voorzitters worden onder de leden van de Profielencommissie, op haar voordracht, aangewezen bij KB.

Bevoegdheden

Tijdens haar vergadering neemt de commissie kennis van de statistische tabellen van de prestaties per verstrekker. Deze gegevens worden kritisch onderzocht, eventueel door de betrokkenen een vragenlijst op te sturen of mondeling te ondervragen tijdens een oproeping. Wanneer de commissie het nodig acht worden deze gegevens van de verstrekker doorgestuurd naar de DGEC, worden de verstrekkers gedurende de komende jaren verder gevolgd of wordt het dossier geklasseerd.

De Profielencommissie hanteert geen vaste criteria om een profiel als ongewoon te beschouwen, maar stelt voor elk jaar één of meer selectiecriteria vast. Voor het jaar 2014 werden volgende selectiecriteria gehanteerd: het totaal uitgekeerd bedrag door de verzekeringsinstellingen van meer dan € 100.000 (zonder remgeld dus) en/of het uitgevoerd hebben van meer dan 7000 prestaties per jaar. Voor de verstrekkingen van 2014 worden de selectiecriteria gebaseerd op het aantal geattesteerde waarden van M (Vb. een grote prestatie in kabinet staat voor M24). Het aantal van de waarden van M, attesteerbaar per drie maanden is beperkt tot 40.000. Per kalenderjaar is dit aantal 156.000. 

 • WVVK