Vaccinatiestrategie voor de kinesitherapie

Corona blijft nog steeds op de voorgrond, maar in 2021 komt er een keerpunt. De langverwachte vaccinatiecampagne is van start gegaan.


Locaties van 94 vaccinatiecentra bekend

De lokale besturen van de verschillende Vlaamse steden en gemeenten moesten vorige week de locaties doorgeven van de vaccinatiecentra in hun eerstelijnszone. De locaties van deze 94 centra staan ondertussen vast. Een overzicht van de Vlaamse vaccinatiecentra vind je op de kaart van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Ook in Brussel werkt men momenteel aan de uitrol van een tiental vaccinatiecentra tegen begin maart. Op de Heizel zou het grootste vaccinatiecentrum komen, een plek die voldoende groot is en goed bereikbaar.

De centra zullen werken met alle vaccins die beschikbaar zijn om deze campagne zo vlot mogelijk te laten verlopen, dit aan een capaciteit van +/- 25 vaccinaties per vaccinatielijn per uur.

De planning en de sturing van de vaccinatiecentra worden gecentraliseerd en gecoördineerd door het Agentschap Zorg en Gezondheid i.s.m. het Agentschap Binnenlands Bestuur en de stakeholders via projectgroepen. De operationele uitwerking van de vaccinatiecentra gebeurt door de zorgraden en de lokale besturen, inclusief het personeelsbeleid en het populatiemanagement. Als partner in de ELZ zal de AXXON-kinekring mee betrokken zijn in deze campagne.

Elk vaccinatiecentrum heeft een uniform plan van aanpak waarbij informeren, administratie en registreren, het voorbereiden van vaccinatie en de opvolging zo goed mogelijk moet verlopen.

Noodwet voor vaccinatie

Het Koninklijk Besluit (KB) van 6 november 2020 laat toe dat zorgverleners die daar wettelijk gezien niet voor bevoegd zijn toch verpleegkundige activiteiten uitoefenen. De wet laat toe voldoende kwaliteitsvolle verpleegkundige zorg te garanderen in extreme situaties zoals deze, wanneer de druk op de verpleegkundigen groot is. Verpleegkundigen kunnen daarom hun taken delegeren aan andere zorgverleners die hiervoor in normale situaties niet bevoegd zijn.

Dit houdt in dat andere zorgverleners uitzonderlijk mogen vaccineren, na opleiding en dit onder verantwoordelijkheid van een arts of verpleegkundige. Het Agentschap Zorg en Gezondheid werkt momenteel aan een richtlijn. Het KB rond deze noodwet is geldig tot 1 april 2021 en kan met zes maanden worden verlengd. Minister Frank Vandenbroucke verduidelijkte in december de specifieke verpleegkundige handelingen in een omzendbrief.

Praktische regeling voor de kinesitherapie

  • Kinesitherapeuten worden gezien als prioritair, hoog-risico profiel in de wegingscriteria voor het krijgen van een vaccin.
    • In de instellingen: prioritaire volgorde > ICU/Covid-diensten/spoed/andere diensten: zowel de collega’s in loondienst als de zelfstandigen werkend in instellingen, deeltijds of voltijds, zullen gevaccineerd worden op hun werklocatie op moment dat ook de bewoners, patiënten en andere personeelsleden worden gevaccineerd.
    • In de eerste lijn: alle zelfstandige kinesitherapeuten zullen een uitnodiging ontvangen. De vaccinatie van de eerste lijn zal vermoedelijk al opstarten eind januari. Aangezien de vaccinatiecentra nog niet operationeel zullen zijn, zal dit eerst gebeuren in het lokale ziekenhuis en vanaf medio februari in het vaccinatiecentrum.
  • Door het ontbreken van een echt dynamisch kadaster zal de oproeping gebeuren op basis van de lijsten van de FOD, zoals de verdeling van het PBM. De gegevens worden gematcht met het kadaster van de beroepsbeoefenaars (CoBRHA) + RIZIV-gegevens (MyRiziv) + gegevens uit de kruispuntbank van de sociale gegevens. Hopelijk wordt iedereen hiermee bereikt.
  • Het oproepen van de zorgprofessionals zal kunnen via sms, brief, mail, MyRiziv, mijngezondheid.be, … (wordt eerstdaags definitief)
  • Wanneer je geen uitnodiging tot vaccinatie krijgt als actieve kinesitherapeut is het aangeraden om contact op te nemen met je ELZ én je gegevens te controleren in bovenstaande registers.
  • De ELZ’s rekenen op de steun vanuit de beroepsvereniging. De lokale AXXON-kinekring en hun leden kunnen gevraagd worden om te participeren in het vaccinatiecentrum, als medisch-administratief helper maar ook als toediener van het vaccin (gedelegeerde handelingen met voorwaarde van opleiding en onder toezicht van een bevoegd medicus), zoals hierboven reeds aangehaald.

Aanstelling van een liaison

Om geen professionals te missen is er een lokale check en aanspreekpunt nodig. Deze zogenoemde liaison bewaakt voor zijn beroepsgroep of cluster van beroepsgroepen binnen zijn eerstelijnszone(s) dat de zorgverstrekkers die in aanmerking komen voor vaccinatie, daartoe uitgenodigd worden. In eerste instantie wordt hiervoor gekeken naar de afgevaardigden voor de kinesitherapie in de zorgraden. In tweede instantie wordt er dan gekeken naar de kringbesturen van de lokale kinekringen.

Wees ambassadeur voor uw patiënten

Naast onszelf te laten vaccineren hebben wij een grote maatschappelijke taak. Als kinesitherapeuten zijn wij nauw betrokken bij onze patiënten. Wij zien hen op regelmatige basis en hebben de mogelijkheid om hun leefstijl te overleggen, hen in mensentaal uit te leggen wat de wetenschap ons leert. Ook in deze vaccinatiecampagne hebben wij een grote rol als sensibiliseringspersoon.

Door het ophangen van affiches openen we deuren om mensen te overtuigen van de noodzaak van inentingen. Op sociale media circuleert fake news en deze kanalen kunnen wij, gefundeerd op onze kennis, ontkrachten. Hierdoor ‘herdenken’ onze patiënten ten minste hun mening, in de hoop de vaccinatie zo ruim mogelijk te verspreiden, met het oog op eenieders gezondheid.

Iedereen is ambassadeur! Preventie behoort tot onze corebusiness!


Extra bronnen

Graag geven we een aantal handvaten mee om dit mundiale project mee te laten slagen:

  • WVVK